För att förenkla prövningen av expertskatt i vissa fall infördes 2012 en beloppsgräns. Gränsen innebär att en arbetstagare som tjänar över beloppsgränsen beviljas expertskatt utan att det i övrigt görs någon formell prövning av arbetstagarens kompetens. Syftet med den förenklade prövningen var att öka attraktionskraften för svenska företag som rekryterar utländsk personal. Nivån på beloppsgränsen infördes i relation till en genomsnittlig lön för den grupp som vid det tillfället var beviljade expertskatt.

Nu anser regeringen att nivån behöver justeras. I en promemoria från finansdepartementet föreslås att beloppsgränsen för när expertskatt kan beviljas baserat på arbetstagarens ersättningsnivå sänks från två prisbasbelopp i månaden (114 601 SEK) till ett och ett halvt prisbasbelopp i månaden (88 500 SEK). Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 

I promemorian omnämns andra länders ersättningsnivåer på liknande skattelättnader som expertskatten innebär. Bland annat berörs nivåer i Belgien, Danmark och Finland. Den sammantagna bilden är att nivån i andra jämförbara länder är lägre än i Sverige och att revidering av nivån i Sverige anses därför berättigad. Inflationen tas även upp som argument för att se över inkomstnivån. 

Vidare argumenteras det i promemorian för att Sverige är i starkt behov av att vara konkurrenskraftiga på en internationell arbetsmarknad. En revidering av regelverket och en sänkning av beloppsgränsen anses ha positiva effekter för arbetsgivare att bland annat erbjuda konkurrenskraftiga löner och behålla anställda i koncernledande positioner. 

Som en följd av en lägre beloppsgräns tar promemorian också upp att personer som idag uppfyller kravet på att bli beviljas expertskatt på kvalifikationskravet i stället kan få en snabbare prövning om dessa omfattas av inkomstkravet.

Enligt Skatteverket är ungefär 3 900 personer beviljade expertskatt (2023). Regeringen har också tillsatt en särskild utredare för att titta närmare på frågan om expertskatt som ska presentera ytterligare förslag på området. En fråga är huruvida kompetensregeln ska tydliggöras eller helt tas bort till förmån för inkomstnivå. Då löneläget också kan skifta från olika yrkesgrupper ska utredaren även utreda detta för att ta fram förslag som kan resultera i att inkomstnivån sänks ytterligare inom vissa grupper. 

KPMG:s kommentar

  • Arbetsgivare bör se över planering för nyckelrekryteringar då det nya regelverket är förslaget att börja gälla 1 januari 2025. Det kan finnas ett värde att planera startdatum på ett pragmatiskt sätt för att ombesörja att anställda kan omfattas av ett uppdaterad regelverk om planerat startdatum ligger i anslutning till detta.
  • Det är ett viktigt led i att stärka Sverige som en kunskapsnation och går i en övergripande riktning i att satsa på att attrahera högkvalificerad arbetskraft till Sverige.
  • Vi ser redan idag att många nyckelpersoner som ansöker om expertskatt baserat på kunskapskriteriet och inte når upp till inkomstnivå ofta drabbas av länge handläggning och en mer oförutsägbar bedömning. Vi ser positivt på att fler arbetstagare kan komma att omfattas av inkomstnivån då den är förutsägbar och tydlig


KPMG följer utvecklingen att detta förslag samt den utredning som är pågående och återkommer med uppdateringar. Varmt välkomna att kontakta oss för diskussion om hur förslaget påverkar er.  

Läs mer
Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt, Fi2024/01003 (pdf 238kB)

The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Örjan Berg

Örjan Berg
Auktoriserad skatterådgivare
KPMG i Sverige
+46 76 877 12 28
orjan.berg@kpmg.se

Kontakta oss