Skatteverket gör en vid tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmålet

SKV:s tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmål

Skatteverket har den 29 juni 2016 publicerat en rättsfallskommentar till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 18 mars 2016, i vilken domstolen kom till slutsatsen att en utländsk fond som är en juridisk person inte kan anses motsvara en svensk specialfond vid tillämpning av reglerna om schablonintäkt i 42 kap 43§ och 44§ inkomstskattelagen. Målet rörde en luxemburgsk non-UCITS fond. Skatteverket anser att domen har ett vidare tillämpningsområde och även kan tillämpas avseende vissa andra bestämmelser i inkomstskattelagen och kupongskattelagen.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 dom i ett förhandsbeskedsärende (mål nr 4530-15) rörande huruvida schablonintäkt enligt reglerna i 42 kap 43§ och 44§ inkomstskattelagen skulle påföras vid innehav av andelar i en luxemburgsk SICAV-SIF som inte omfattades av det s k UCITS-direktivet (non-UCITS fond).


HFD fann att en sådan utländsk fond som är en juridisk person inte kan anses motsvara en svensk specialfond vid tillämpning av de aktuella bestämmelserna. Därför skulle schablonintäkt inte påföras innehavaren av andelarna i fonden.


Domen var överraskande och det har efter domen förelegat osäkerhet om dess räckvidd.


Skatteverket (SKV) har den 29 juni 2016 publicerat en rättsfallskommentar till HFD:s dom. SKV anser att domen har ett vidare tillämpningsområde och att samma synsätt ska gälla för vad som är en utländsk motsvarighet till en svensk specialfond vid tillämpningen av skattskyldighetsbestämmelserna för fonder i inkomstskattelagen och i kupongskattelagen. SKV anser inte att ett sådant synsätt strider mot EU-rätten.


Det innebär enligt SKV att kupongskatt inte ska återbetalas till utländska fonder som är juridiska personer med undantag för fonder som omfattas av UCITS-direktivet.


Vidare måste en klassificering göras vid en avyttring/inlösen av sådana fondandelar för att bestämma vilket tillgångsslag de ska anses utgöra vid andelsägarens kapitalvinstberäkning.


SKV anser dock inte att HFDs dom blir tillämplig i förhållande till vilka tillgångar som är tillåtna på ett investeringssparkonto. Andelar i utländska fonder som är juridiska personer kan därför även fortsättningsvis vara investeringstillgångar på ett sådant konto.


SKV kommer inte att på eget initiativ ompröva tidigare fattade beslut.


Det tidigare ställningstagandet 23 maj 2012 - ”Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?” (dnr 131 128777-12/111) - kommer att omarbetas för att överensstämma med HFD:s dom och SKV:s tolkning av densamma.
 

KPMG:s kommentar


HFD:s dom innebär en möjlighet för andelsägare som felaktigt påförts schablonintäkt för sitt innehav i utländska non-UCITS fonder som är juridiska personer att begära omprövning av detta hos SKV.


SKV:s tolkning av HFD:s dom innebär att den skulle få en vidare tillämpning än vad som direkt kan utläsas av domen.


Det skulle bl a kunna få betydelse när det gäller fastdriftställe problematiken för sådana fonder samt för möjligheten till återbäring av svensk kupongskatt.


SKV:s tolkning av HFD-domen kan ifrågasättas och vi kommer att analysera den vidare.


Välkomna att höra av er till oss med frågor.


Läs mer

Skatteverkets rättsfallskommentar den 29 juni 2016: HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond

Högsta förvaltningsdomstolen dom den 18 mars 2016 (mål nr 4530-15)

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 juni 2015

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.