För att öka neutraliteten mellan finansiering genom eget kapital och skuld föreslår EU-kommissionen att avdrag (reduction allowance) medges för en beräknad ränta på nettoökningar av eget kapital (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA). 

Avdraget för det ökade egna kapitalet ska, enligt förslaget, få göras under en tid om tio år, vilket är tänkt att spegla den typiska löptiden för skuldförbindelser. Den totala avdragsrätten är tänkt att beräknas utifrån en särskild referensränta (Notional interest) (10-årig riskfri ränta, ökad med en riskpremie på 1-1,5 procent, eller enligt beslut av kommissionen). En övre gräns för det årliga avdraget föreslås vara 30 procent av skattebetalarens EBITDA. Till den del fullt avdrag inte får göras på grund av EBIDTA-begränsningen, till exempel i samband med bristande lönsamhet, ska överskjutande belopp få sparas på obestämd tid. 

I kommissionens direktivförslag föreslås särskilda bestämmelser som ska hindra missbruk av det nya avdragssystemet. Bland annat ska anti-missbruksreglerna begränsa vad som kan räknas som en ökning av eget kapital. Kommissionen föreslår också särskilda regler för situationer där det egna kapitalet minskar efter att en avskrivningsbar skattefordran tagits upp. I vissa fall föreslås detta kunna leda till en motsvarande skatteskuld. Dessutom införs en ny begränsning på 15 procent av avdragsrätten för överstigande lånekostnader (dvs. betald ränta minus mottagen ränta), som beräknas före den nuvarande EBITDA begränsningen för negativt räntenetto.

Innan förslaget kan antas som ett bindande EU-direktiv behöver det hanteras av både EU-parlamentet och ministerrådet (där enighet krävs). Huruvida förslaget antas kan bero på hur medlemsstaterna ser på effekterna av DEBRA på deras ekonomier/budget. Ett antal medlemsländer (Belgien, Cypern, Italien, Malta, Polen och Portugal) medger redan ett liknande avdrag för notional interest på eget kapital, men stora skillnader finns jämfört med kommissionens förslag, vilket kan bli en möjlig stridsfråga. En remissrunda om förslaget förväntas.

För mer information, se följande länk till genomgång av KPMG:s internationella nätverk av experter på EU Tax Centre. 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller vill diskutera.

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss