Proposition om genomförande av CFC-regler enligt EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Proposition om förändrade CFC-regler

Regeringen föreslår skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag.

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att regeringen remitterat Skatteverkets skrivelse med förslag avseende ändring av de svenska s k CFC-reglerna i inkomstskattelagen. CFC står för Controlled Foreign Corporation (eller Company) och reglerna syftar till att inkomster hos lågbeskattade utländska företag i vissa fall ska kunna beskattas hos en ägare i Sverige.

Regeringen har nu lämnat över en proposition (2017/18:296) (PDF 2,29 MB) om ändringar i reglerna. Regeringen sammanfattar ändringarna som "skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag". Syftet är att försvåra viss skatteplanering med bolag i andra länder.

I propositionen föreslås anpassningar för att reglerna ska leva upp till de krav som följer av ett EU-direktiv (rådets direktiv 2016/1164 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, förkortat ATAD).

De skärpta CFC-reglerna innebär att fler länder tas bort från den s k ”vita listan” för utländska  företag som kontrolleras från Sverige, bl a Malta. För ett flertal länder förses också listan med ytterligare undantag, bl a för försäkrings- och finansiell verksamhet. Generellt sett innebär detta att vinster i bolag i fler länder, om de anses lågbeskattade, kommer att kunna bli föremål för löpande beskattning hos ägare i Sverige. Vidare föreslås anpassningar i reglerna vad gäller den s k säkerhetsreserven i försäkringsföretag och i bestämmelserna om beskattningsinträde. Det föreslås även att vissa ändringar genomförs för att direktivets regler om undanröjande av dubbelbeskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas.

Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, medan de svenska CFC-reglerna tillämpas på både fysiska och juridiska personer. Detta gäller även de nu aktuella ändringarna. I propositionen görs bedömningen att det inte krävs några lagändringar för att genomföra skatteflyktsbestämmelsen i direktivet.

Förslaget föreslås träda ikraft redan den 1 januari 2019.


KPMG:s kommentar

En effekt av de föreslagna reglerna är att möjligheterna att undgå CFC-beskattning genom tillämpning av den s k ”vita listan” minskar. Det i sin tur kan leda till att regeln om ”verkliga etableringar” kommer att öka i betydelse, vilket också lär ha varit avsikten. Vidare kommer regeländringarna beträffande säkerhetsreserven sannolikt att innebära att försäkringsverksamhet i vissa lågskatteländer blir föremål för CFC-beskattning i högre grad än tidigare.

English version


Kontakt

Anders Benktsson
anders.benktsson@kpmg.se

 

Prenumerera påTaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.