Skatteverkets förslag avseende ändring av de svenska CFC-reglerna

Förslag om ändring av de svenska CFC-reglerna

Skatteverket har i en nyligen publicerad promemoria lämnat ett förslag till Finansdepartementet om ändringar i de svenska CFC-reglerna, bland annat innebärande ytterligare begränsningar i den s k ”vita listan”.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

I inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser för delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s k CFC-regler (Controlled Foreign Company). Skatteverket har nu i en nyligen publicerad promemoria (PDF 300 KB) lämnat ett förslag till Finansdepartementet om ändringar i de svenska CFC-reglerna, bland annat innebärande ytterligare begränsningar i den s k ”vita listan”. Sammantaget innebär Skatteverkets förslag en skärpning av de svenska CFC-reglerna.

Något förenklat innebär CFC-reglerna att en svensk delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattad inkomst i vissa fall ska beskattas löpande för sin andel av den utländska juridiska personens skattemässiga överskott beräknat efter svenska regler. En generell regel definierar vad som anses som lågbeskattade inkomster och som träffas av CFC-beskattning. "Vita listan" är ett av undantagen till CFC-beskattning och innebär att inkomster i en utländsk juridisk person som är hemmahörande och skattskyldig i ett land som omfattas av listan inte ska bli föremål för CFC-beskattning. Dock är vissa inkomster särskilt undantagna från vita listans tillämplighet, bland annat finansiella inkomster.


Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att uppdatera den vita listan i bilaga 39 a inkomstskattelagen (1999:1229, ”IL”). Vid uppdateringen har Skatteverket utrett om någon stat har infört eller avskaffat skatteförmåner som innebär att staten bör tas med eller tas bort från listan. Skatteverket har även fått i uppgift att utreda vilka ändringar som behöver göras med anledning av EU-direktivet (the Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).
 

Med anledning av ATAD föreslår Skatteverket att royalty och andra inkomster från immateriella rättigheter ska undantas från den vita listan för vissa länder, såsom gäller för finansiella inkomster för vissa länder idag. Alla inkomster från royalty och IP kan därmed bli föremål för CFC-beskattning. Vidare föreslår Skatteverket att länder undantas från listan om de har skatteregler som typiskt sett gynnar CFC-inkomster.

De nya reglerna föreslås enligt promemorian träda ikraft den 1 januari 2019.


2018-02-26
Finansdepartementet har idag remitterat promemorian. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den18 april 2018. Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att lämna synpunkter under remissrundan.

 

KPMG:s kommentarer

Sammantaget innebär förslaget en skärpning av de svenska CFC-reglerna och har delvis sin grund i EU-direktivet ATAD. Enligt direktivet ska medlemsstaterna senast den 31 december 2018 anta och offentliggöra de lagar som är nödvändiga för att följa direktivet; bestämmelserna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019. Mot denna bakgrund är det troligt att Finansdepartementet kommer att gå vidare med någon form av ändring av reglerna under 2018 och att förslaget kommer att bli föremål för stor diskussion.
 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring vad förslaget kan komma att innebära för just er verksamhet eller den fortsatta lagstiftningsprocessen.


Kontakt:

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.