Vi har i tidigare TaxNews skrivit om BEPS Action 14 som handlar om förbättrad effektivitet i ömsesidiga överenskommelser vid lösning av skatteavtalsrelaterade tvister (MAP-ärenden). Inom ramen för BEPS-projektet ingår att övervaka efterlevnaden av rekommendationerna och MAP-statistiken för 2021 har nyligen publicerats. Miniminivån enligt BEPS Action 14 kräver att jurisdiktioner försöker lösa MAP-ärenden inom en genomsnittlig tidsram om 24 månader.

Statistiken från 2021 omfattar 127 jurisdiktioner och därmed i princip samtliga MAP-ärenden globalt. Statistiken innehåller detaljerad information om varje jurisdiktion samt aggregerad global information. Det är även möjligt att se statistik per avtalspart och uppdelat på Transfer Pricing (TP)-ärenden och övriga ärenden.

Globala trender

Från ett globalt perspektiv är den trend som lyfts fram av OECD att betydligt fler MAP-ärenden avslutades under 2021 i jämförelse med 2020 (+13%), samtidigt som antalet nya ärenden också minskade (-3%). För ärenden som omfattar undanröjande av dubbelbeskattning som uppstått på grund av TP är motsvarande siffror +22% och -10,5%, dvs. skillnaderna är mer betydande. Att fler fall kunde stängas under 2021 jämfört med 2020 har enligt OECD troligen att göra med att de behöriga myndigheterna som förhandlar i skatteavtalsrättsliga frågor blivit mer bekväma med att ha digitala möten, att man prioriterat att lösa enklare fall samt att man jobbat mot att lösa frågor som är relevanta för flera MAP-ärenden och därmed kunnat lösa fler ärenden samtidigt. Ytterligare bidragande faktorer är att de behöriga myndigheterna fått utökad erfarenhet och resurser i form av anställda.

Utfallen i MAP-ärendena globalt har inte förändrats nämnvärt sedan 2020. Det vanligaste utfallet i MAP-förhandlingar från ett globalt perspektiv är fortsatt en överenskommelse som innebär att dubbelbeskattning undanröjs antingen helt eller delvis (75% för samtliga fall och 76% för TP). Det var enbart i 2% av fallen som ingen överenskommelse kunde nås, jämfört med 3% under 2020.

Mindre positivt är att statistiken fortsatt visar att MAP-ärenden tar lång tid. Under 2021 var genomsnittstiden för att nå en överenskommelse i TP-ärenden 32 månader. Detta är förvisso 3 månader kortare än under 2020 men fortsatt betydligt längre än de 24 månader som ställts upp som ett minimikrav av OECD. Förseningar har framförallt uppstått för komplexa fall, och det uppges också att försämrade kommunikationsmöjligheter under covid-19-pandemin haft en bidragande effekt. 

Lokala trender i Sverige

Även i Sverige har färre nya MAP-ärenden inkommit till behörig myndighet under 2021 jämfört med under 2020. För TP:s del registrerades exempelvis 36 ärenden under 2021, jämfört med 93 nya ärenden under 2020, dvs. en minskning om 61%. Sverige följer även trenden avseende ett större antal avslutade ärenden, åtminstone om man ser till TP-ärenden isolerat. Under 2021 avslutades totalt 31 TP-ärenden i Sverige, jämfört med 24 under 2020, dvs. en ökning med 29%. Om man ser till samtliga ärenden har dock antalet stängda ärenden minskat något, från 104 under 2020 till 74 under 2021, dvs. en minskning på 29%.

Det vanligaste utfallet i TP-ärenden i Sverige är en överenskommelse som helt undanröjer dubbelbeskattning (81%). Intressant nog var det i inget avslutat fall så att ingen överenskommelse kunde nås (samma som för 2020).

Sverige har vidare en betydligt lägre genomsnittlig tid för att nå en överenskommelse i MAP-ärenden än det globala genomsnittet. För TP-ärenden som startades efter 1 januari 2016 (vilket är första året då BEPS Action 14 började gälla) rör det sig om 22.99 månader (23.56 månader under 2020) för TP-ärenden, och för andra ärenden 16.80 månader (13.26 månader under 2020). Sverige håller sig därmed under OECD:s miniminivå om 24 månader. De länder för vilka statistik inkluderats där det tar längst tid att nå en överenskommelse i TP-ärenden för Sverige är Spanien (33.54 månader), Tyskland (30.19 månader) och Italien (25.70 månader). Statistiken visar också att Sverige har ett stort antal ärenden med Indien under 2021, varav inget kunnat avslutas under året. 

KPMG:s kommentar

Det är positivt att Sveriges handläggningstid för MAP-ärenden fortsatt understiger OECD:s miniminivå om 24 månader. Samtidigt är det bekymrande att den genomsnittliga globala handläggningstiden fortsatt är långt över denna nivå, vilket kan vara en bidragande orsak till att färre skattskyldiga väljer att ansöka om MAP.

Det kan även anses bekymrande att en av anledningarna till att den globala handläggningstiden ändå minskat något tycks vara att de behöriga myndigheterna prioriterar enklare ärenden över andra mer komplexa ärenden. Detta skapar en större press på skattskyldiga med mer komplexa ärenden att löpande följa upp med de behöriga myndigheterna för att se till att deras ärenden ändå förs framåt.   

Det kan även noteras att vissa av de länder som Sverige tycks ha svårt att nå överenskommelser med ligger långt över det globala genomsnittet för handläggningstid, såsom Indien med en genomsnittlig handläggningstid på 39.28 månader i TP-ärenden. Motsatsvis har Tyskland en ganska låg genomsnittlig handläggningstid (21.68 månader), och har även vunnit OECD:s pris som mest förbättrade jurisdiktion under 2021, varpå handläggningstiden gentemot Tyskland förhoppningsvis kan minska i framtiden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att statistiken från OECD visar att det fortsatt finns en ganska stor spridning i handläggningstider mellan jurisdiktioner och även i deras villighet att ta sig an olika typer av ärenden. Av dessa skäl rekommenderar KPMG att koncerner som överväger att ansöka om en ömsesidig överenskommelse bildar sig en förståelse om huruvida det finns några specifika svårigheter i att nå en överenskommelse mellan de länder som berörs. Det kan även vara hjälpsamt att undersöka om det finns några förebyggande åtgärder i någon av de länder som omfattas av ansökan som kan vidtas för att underlätta handläggningen (såsom förmöten och löpande dialog), innan en MAP-ansökan skickas in.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Läs mer
2021 Mutual Agreement Procedure Statistics
OECD:s pressmeddelande 2022-11-22

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss