Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – kort remisstid

Förslaget om beskattning av tillfälligt arbete justeras

Regeringen justerar sitt förslag gällande den s k uthyrningsregeln.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens lagrådsremiss med förslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige, inklusive införandet av det s k ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige. Nu har regeringen skickat ett kompletterande förslag på remiss, med svarstid redan den 20 augusti.

I promemoria lämnas ett kompletterande förslag till den bestämmelse om uthyrning av arbetskraft som beskrivits i TaxNews ovan. Skälet till kompletteringen är enligt Finansdepartementet att det under beredningen av lagförslaget framkommit att den föreslagna uthyrningsregeln skulle kunna träffa vissa koncerninterna situationer på ett sätt som inte har varit avsett. 

För att förtydliga att sådana situationer inte ska omfattas av den nya regeln föreslås att arbete i Sverige i vissa fall inte ska ses som uthyrning av arbetskraft även om övriga förutsättningar för att betraktas som sådan är uppfyllda. 

Undantaget gäller när arbetet i Sverige utförs under högst fem dagar i följd, dock sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, och om uppdragsgivare och arbetsgivare ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

KPMG:s kommentar

Regeringens kompletterande förslag är positivt för svenska och internationella koncerner eftersom kortare arbetsperioder i Sverige inte leder till beskattning oavsett syftet med affärsresan. Administrationen i samband med enstaka affärsresor riskerade att bli tungrodd enligt det ursprungliga förslaget. 

Den kompletterande bestämmelsen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt som övriga förslag i lagrådsremissen, det vill säga den 1 januari 2019, så det är hög tid att sätta sig in i förslaget. 

Välkommen att kontakta oss om ni vill ha råd kring att ge in ett remissvar eller har frågor kring hur det sammanlagda förslaget, om det antas i riksdagen, kan påverka er verksamhet redan per den 1 januari 2019.


Läs mer:
Regeringens promemoria: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (PDF 268 KB)

Read the article in English

 

Petter Frodeberg
+ 46 8 723 96 82
petter.frodeberg@kpmg.se

Louise Hemmestad
+46 8 723 61 09
louise.hemmestad@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.