I slutet av året fattar Alecta beslut om uppräkning av fribrev och pensionstillägg för de som omfattas av ITP2 (personer födda 1978 och tidigare). Under en rad av år har värdesäkringen varit relativt beskedlig då uppräkningen baseras på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Det nu gällande inflationsläget indikerar dock att den procentuella värdesäkringen för 2023 kommer att bli högre än på mycket länge.

De formella besluten har ännu inte fattats, men baserat på inflationstakten september 2021 - september 2022 indikeras en uppräkning om knappt 11 procent. Det kan ställas i relation till att den årliga inflationsuppräkningen under de senaste 20 åren varit cirka 1,5 procent sett som ett genomsnitt.

KPI årsförändring

Det finns inom ITP2 inga garantier om värdesäkring, men Alecta har det som ambition och de har alltsedan starten lyckats åstadkomma detta. Det faktum att Alecta, trots en sämre utveckling på aktiemarknaden i stort, har starka finanser (preliminär konsolidering 189% per den 30 september 2022) talar för att värdesäkring kommer att ske även denna gång.

Att värdesäkra ITP2 enligt de nivåer som nu indikeras kommer visserligen att kosta Alecta och dess kunder i termer av en minskad konsolideringsgrad, men mer påtaglig kommer effekten att bli för de bolag som tryggar ITP2 i egen balansräkning alternativt i pensionsstiftelse enligt den så kallade PRI modellen.

Normalt beslutar PRI ideell förening om samma procentuella uppräkning för dem som har tryggat ITP2 på egen balansräkning eller i pensionsstiftelse. Uppräkningen sker i januari följande år vilket gör att pensionsskulden per 31 december 2022 inte påverkas. Allt annat lika så kommer bolagens pensionsskulder redovisad i juridisk person att öka i januari 2023 om nu gällande prognoser faller in. Effekten kommer att variera mellan olika företag beroende på skuldens sammansättning i termer av aktiva, fribrevshavare och pensionärer. Pensionsskulder värderade enligt IFRS (IAS 19) påverkas även de, men effekten antas bli lägre då bolag under IFRS redan tar hänsyn till en förväntad uppräkning i sina prognoser.

Noteras bör även att ökning av bolagens pensionsskulder kan innebära konsekvenser vad gäller såväl avkastningsskatt, särskild löneskatt och påverka avdragsutrymmet vad avser inkomstskatt. Det kan även komma att aktualisera frågor kring påfyllnad av medel i pensionsstiftelse och finansieringsfrågor i stort.

Kontakta gärna någon av våra experter för vidare information om hur det påverkar ert företag eller om ni vill få vägledning i någon specifik fråga som aktualiseras i anledning av ovan.  

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss