Har ni koll på redovisningen av pensioner och tillhörande sociala avgifter?

Redovisning av pensioner

KPMG:s redovisningsexperter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med pensionsredovisningen och vara ett stöd i tillämpningsfrågor.

KPMGs redovisningsexperter har lång erfarenhet av att hjälpa med pensionsredovisningen.

Vi erbjuder stöd i er redovisningsmässiga hantering av pensioner.

Redovisningen av pensioner upplevs av många företag som komplex och krånglig. Genom upplysningskraven i internationella redovisningsstandarder så som exempelvis IFRS och USGAAP har kraven ökat väsentligt. Komplexa frågor kan dock uppstå även under svensk redovisningspraxis vad gäller exempelvis direktpensioner, skuldföring av pensionsåtaganden i egen balansräkning, löneskatt med mera.

KPMGs redovisningsexperter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med pensionsredovisningen och vara ett stöd i tillämpningsfrågor. Exempel på frågor som vi återkommande arbetar med är:

• Hantering av återbetalningar från pensionsstiftelser (gottgörelser)
• Principer för bestämmande av diskonteringsränta och demografiska antaganden
• Hur pensionskostnaden ska fördelas över rörelse kontra finansnetto
• Antagandepolicy och utlåtande kring kundens föreslagna antaganden för värdering av pensionsskuld
• Redovisning av direktpensioner säkerställda via kapitalförsäkringar
• Redovisning av särskild löneskatt
• Kvartalsrapportering med avseende på förändringen av pensionsskuldens värde
• Adekvat redovisningsrelaterad dokumentation för säkrad kunskapsöverföring

I allmänhet har de senaste årens utveckling vad avser redovisningen av pensioner lett till ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett erfaret team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från olika verksamhetsområden och branscher.

Har du frågor kring er redovisningsmässiga hantering av pensioner, kontakta oss gärna!

Kontakta oss