Etablera effektiva metoder och system för ERM

I dagens ständigt föränderliga affärslandskap står organisationer inför revolutionerande teknologi, innovativa affärsmodeller, ökad konkurrens och förändrade geopolitiska förhållanden. I denna transformativa miljö formas nya normer för att hantera risker.

Proaktiv identifiering och hantering av viktiga affärsrisker blir allt viktigare för att minimera förluster och maximera värdet för aktieägare. Dynamiska riskhanteringsmodeller, med stöd av teknologi, ökar förmågan att anpassa strategier till externa såväl som interna förändringar. KPMG tillämpar en beprövad global ERM-metod som stöds av riskspecialister världen över. 

KPMG:s utvalda ERM tjänster: 

  • Genomföra ERM-mognadsbedömning – ge värdeskapande rekommendationer för förbättringar i linje med internationella standarder och ledande praxis
  • Designa ERM-ramverk – förbättra ERM-processer, styrning och ansvarsstruktur
  • Definiera riskaptit och toleransnivåer – stödja strategisk riktning och riskbaserat beslutsfattande
  • Genomföra ERM-workshops – för att säkerställa förståelse för det företagsövergripande risklandskapet och fastställa väsentliga risker som organisationen är exponerad mot 
  • Dynamisk riskbedömning – öka förståelsen för hur risker är sammanlänkande, deras förändringshastighet och olika riskscenarier
  • Utföra skräddarsydd ERM-utbildning – stärka riskkultur och ansvarsskyldighet
  • Designa och implementera dataanalys i riskprocesser – för att fatta bättre informerade beslut och integrera riskmedvetenhet i beslutsfattandet