Företag står inför en tid av ökade finansiella, ryktesmässiga, regulatoriska och operativa risker. Att ha en god intern styrning och kontroll är därför viktigare än någonsin – oavsett storleken på ditt bolag.

Vi hjälper dig säkerställa att förtroendet från intressenter och marknaden behålls genom att snabbt hantera föränderliga miljöer, skiftande kundkrav och prioriteringar – samt identifiera när och var ni bör omstrukturera för framtida tillväxt. 

Finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering

 • Mognadsbedömningar av nivån av intern styrning och kontroll samt framtagande av roadmap/åtgärdsplan.
 • Intern kontroll över hållbarhetsrapporteringen – utifrån etablerade globala ramverk såsom COSO. 
 • Intern kontroll över finansiell rapportering – utifrån etablerade globala ramverk såsom COSO. 
 • Träning och utbildning kopplad till företagsövergripande styrning och kontroll.
 • Utforma nyckelkontroller kopplade till risker för oegentligheter.

Digitala risker och andra icke-finansiella risker

 • Mognadsbedömningar kopplade till DORA-regelverket och hanteringen av digitala risker.
 • Hantering av IT-risker och utformning och införande an nyckelkontroller kopplade till informations- och kommunikationsteknologier (IKT).
 • Hantering av icke-finansiella risker i ett bredare perspektiv, inklusive risk- och kontrollbedömningar/utvärderingar, hantering av kontinuitetsplanering, tredjeparshantering, processer och kontroller samt outsourcing.

Optimering och rationalisering av intern styrning och kontroll

 • Rationalisering av den befintliga interna kontrollen i organisationen i syfte att effektivisera styrning och kontroll. 
 • Utvärdering av enskilda processer och områden med avseende på intern styrning och kontroll.
 • Utvärdering och förbättring av organisationens styrning och governance, utifrån etablerade regelverk och good practice.