Proaktiv finansiell riskhantering blir allt viktigare

Riskhantering får allt större fokus i dagens företagande – och det med all rätt. Ett proaktivt förhållningssätt till risk ger långsiktiga resultat och stabilitet i annars oroliga tider. Finansiell riskhantering sträcker sig över hela verksamheten och syftar till förmågan att identifiera, mäta och kontrollera risker. KPMG:s metodik bygger på lång erfarenhet och ger en praktisk vägledning i konkreta situationer. Vi arbetar med översyn av företagets riskprofil och ger förslag på strategier för hållbar riskhantering.

Behöver du hjälp med finansiell riskhantering?

KPMG erbjuder ledande experter inom finansiell riskhantering som har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

Tveka inte att höra av dig för att få veta mer om hur vi kan stötta dig.

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Experter inom riskhantering

Våra experter hjälper dig vid implementering av oberoende riskfunktioner, ger stöd till ledningen vid framtagande av styrdokument och mycket annat. Vår expertis sträcker sig från konkret rådgivning till att fylla vakanta tjänster i er organisation. Vi kan också leda skräddarsydda utbildningar, och arrangerar med jämna mellanrum seminarier inom våra tjänsteområden vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden.

GAP-analys AML

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll och myndigheterna konstaterar att instituten har brister avseende åtgärder till följd av intern och extern rapportering, resurstillsättning och brist på kompetens, avsaknad av riskstrategi, modellriskvalidering och transaktionsmonitorering. En effektiv hantering av institutets penningtvätt-, och terroristfinansieringsrisker är väsentligt för att skydda institutet, dess ledning och styrelse från sanktioner.

Tjänster inom Regelverk och finansiell riskhantering: