Regelverk och riskhantering i finansiell sektor

Vi hjälper er hantera risk och regelverk så att de blir en katalysator till affärstransformation och förbättring.

Riskhantering får allt större fokus i dagens företagande – och det med all rätt. Vid sidan av strategiarbetet och kulturen så är det kvalitet i företagens riskhanteringsförmåga som blir allt mer avgörande. Finansiell riskhantering sträcker sig över hela verksamheten och syftar till förmågan att identifiera, mäta och kontrollera risker. Vår metodik bygger på lång erfarenhet och ger en praktisk vägledning i konkreta situationer. Vi arbetar med översyn av företagets riskprofil och ger förslag på strategier för hållbar riskhantering.

Värdeskapande riskhantering och regulatorisk transformation

På KPMG finner du både inhemska och utländska specialister med världsledande kompetens. Vi använder teknologi och dataanalys för att förbättra riskhanteringsförmågan hos våra kunder, och för att åstadkomma högre flexibilitet, effektivitet och bättre beslutsfattande. Vi hjälper er att hantera och införa regelverk för att driva förbättringar i affärsnytta som kommer kunderna till goda. Vi är ledande inom modellering, treasury, kvalificerade redovisning, compliance och tillståndsfrågor samt aktuariella metoder, riskhantering, intern styrning och kontroll och internrevision. 

Riskhantering i finansiell sektor

Riskhantering har fått en alltmer central roll på grund av ökade regulatoriska krav, vilket avser både finansiella och icke finansiella risker. Vi på KPMG har bred expertis inom riskhantering och hjälper ert bolag att snabbt hantera en föränderlig regulatorisk miljö. Vi erbjuder flertalet tjänster som säkerställer er verksamhetsprocess för riskhantering och att er riskprofil efterlever relevanta lagar och interna styrdokument.

 

Compliance i finansiell sektor

KPMG Financial Risk Management kan bistå med bland annat compliancefunktion, co-sourcing, specialiststöd, regelverksbevakning och transformeringsarbete inom regelverksefterlevnad. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet inom regelefterlevnad i finansiell sektor. 

Myndighetsrapportering

Vi bistår kunder med tolkning av regelverk utifrån optimering av exempelvis kapitalkrav. Dessutom kan vi bistå med att optimera bolagens rapporteringsprocesser. Våra tjänster och produkter inom detta område inkluderar,expertis inom regelverk och kapitaloptimering, bland annat Solvens 2 och IORP 2. Teknologier för att automatiserade rapporteringsprocesser och outsourcing av myndighetsrapportering.

Redovisning och finansiell rapportering

KPMG har marknadsledande expertis inom finansiell rapportering för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, vilket innefattar IFRS 4 och IFRS 17. Våra lokala och globala experter kan hjälpa till med alla typer av komplexa redovisnings- och rapporteringsfrågor. 

Modellering och aktuariella tjänster

KPMG har ledande kompetens inom kapitalmodellering samt hur man optimerar pris- och reservsättning. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån implementering av aktuariella system till att bistå med expertis och benchmarkinganalyser.

Behöver du hjälp med finansiell riskhantering?

KPMG erbjuder ledande experter inom finansiell riskhantering som har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

Tveka inte att höra av dig för att få veta mer om hur vi kan stötta dig.

Kontakta oss

Tjänster inom Regelverk och finansiell riskhantering:

Experter inom riskhantering

Våra experter hjälper dig vid implementering av oberoende riskfunktioner, ger stöd till ledningen vid framtagande av styrdokument och mycket annat. Vår expertis sträcker sig från konkret rådgivning till att fylla vakanta tjänster i er organisation. Vi kan också leda skräddarsydda utbildningar, och arrangerar med jämna mellanrum seminarier inom våra tjänsteområden vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden.

GAP-analys AML

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll och myndigheterna konstaterar att instituten har brister avseende åtgärder till följd av intern och extern rapportering, resurstillsättning och brist på kompetens, avsaknad av riskstrategi, modellriskvalidering och transaktionsmonitorering. En effektiv hantering av institutets penningtvätt-, och terroristfinansieringsrisker är väsentligt för att skydda institutet, dess ledning och styrelse från sanktioner.