Inom den finansiella sektorn finns både finansiella och icke finansiella risker som styrs av regulatoriska krav. Behöver du byta eller söka nytt tillstånd? Eller vill du ha hjälp att sätta ramverket för aptit och limitramverk? Vi är experter på alla dessa områden och jobbar utifrån branschpraxis.

Finansiella risker

Kapital och likviditetskrav

Vi besitter djup expertis gällande kapital- och likviditetsfrågor, och erbjuder rådgivning genom hela IKLU-processen. Vi kan bistå vid allt från upprättande av aptit och limitramverk till prognostisering av scenarier. Vi erbjuder verktyg för beräkning av kapitalbas, kapitalkrav, internt beräknad P2G-buffert, pelare 2-risker, intern riskklassificering (IRK) m.m. Då vi är rådgivare, deltar i externrevisionsuppdrag samt upprätthåller internrevision och riskfunktioner upprätthåller vi djup kunskap om regelverken för kapitaltäckning (CRD/CRR/IFR) och solvens (SII) i alla typer av finansiella företag. 

Utvärdering av tillstånd

Vi har en bred förståelse för olika finansiella tjänster och vilka tillstånd som krävs samt vad dessa tillstånd innebär i fråga om tillsyn och regelverkskrav. Vi kan hjälpa dig att utvärdera vilka tillstånd som är mest lämpliga för din verksamhet, och vad förändringar kan komma att innebära.

Kreditrisk

Kreditrisk är en av de mest väsentliga riskerna inom den finansiella sektorn. KPMG kan hjälpa er med frågor relaterade till kreditriskhantering samt utveckling av kreditprocesser och arbetar med detta utifrån både globalt och nationellt perspektiv. Vi tillhandahåller tjänster inom områdena: utvärdering av regelefterlevnad inom kreditverksamhetens, enskilda granskningar, råd och stöd och utveckling av kreditprocessen.

Söka tillstånd för finansiell verksamhet

Vi har lång och bred erfarenhet av tillståndsansökningar för inom alla typer av finansiella verksamheter, och vi har därför djup kunskap om vad Finansinspektionen förväntar sig och vad som krävs för att få ett godkännande. Utifrån dina förutsättningar så kan vi på olika sätt hjälpa dig i en tillståndsprocess, från att bistå med olika delmoment till att ta ett helhetsansvar för hela ansökan.

Icke finansiella risker

DORA

"Digital Operational Resilience Act“ eller Förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA) är EU:s nya regelverk kring hantering av digitala risker och cyberhot i finansbranschen. Syftet med lagstiftningen är att förstärka konkurrenskraft och innovationskraft genom att öka motståndskraften i den finansiella sektorn. Lagstiftningen utökar redan existerande krav beträffande riskhantering av digitala risker. Finansiella bolag har fram till 17 januari 2025 på sig att justera processer och rutiner för att efterleva det nya regelverket. ­

Vi kan hjälpa er med:

 • Gap-analys för att identifiera nuvarande och framtida krav.
 • Tillhandahålla specialistkompetens inom varje nyckelområde.
 • Stöd för att uppfylla nya krav för er organisation (strategier, handlingsplaner, kapacitet).
 • Kvalitetssäkring av redan utförda arbeten eller befintliga handlingsplaner. 

Rådgivning kring andra regelverk och risker

Konsumentskyddet är centralt på alla marknader, inklusive för den finansiella marknaden. Det är viktigt att produkter och tjänster distribueras och säljs på ett betryggande sätt med kunden i fokus. Detta handlar om en omsorgsplikt och att behandla kunder på ett rättvist sätt. Det finns flera grundläggande regelverk som är centrala för den finansiell sektorn och som kan sägas ha en mer eller mindre direkt påverkan på kunderna. Har du koll på de regelverk som är centrala för kundskydd?

GDPR

De som i sin kärnverksamhet behandlar personuppgifter i stor omfattning eller av känslig karaktär ska utse ett Dataskyddsombud som har i uppgift att övervaka att företaget följer dataskyddsförordningen.

Vi erbjuder flera olika tjänster för att bidra till ett stärkt arbete inom dataskyddsförordningen:

 • En oberoende utvärdering av verksamhetens regelefterlevnad samt riskprofil
 • Enskilda granskningar för att kontrollera delar av verksamhetens regelefterlevnad
 • Verksamhetsanpassat råd och stöd
 • Utbildningsinsatser
 • Outsourcing eller co-sourcing av funktion

AML

KPMG arbetar med AML-frågor globalt, nationellt och lokalt. Vi tillhandahåller tjänster för att aktörer ska kunna upprätthålla kontinuitet och kvalitet i sitt AML-arbete. Bland annat kan en centralt funktionsansvarig delegera delar av funktionens aktiviteter till KPMG. Vidare kan vi upprätthålla ansvaret som oberoende granskningsfunktion. 

Inom AML erbjuder vi en bred och djup kunskapsbas inom områdena:

 • Oberoende utvärdering av verksamhetens regelefterlevnad
 • Enskilda granskningar
 • Verksamhetsanpassat råd och stöd
 • Modellriskhantering och validering
 • Utbildningsinsatser

Operativa risker

Operativ risk är ett komplext riskslag som genomsyrar hela verksamheten och där det kan vara utmanande att upprätthålla en homogen och sammanhållande metod för riskhantering. Vi hjälper er med att säkerställa en effektiv och affärsmässig hantering av operativ risk inom er verksamhet.

Vi bistår med specificerad expertrådgivning inom särskilda områden så som exempelvis:

 • Metod och modell för värdering av operativa risker i löpande verksamhet
 • Incidenthantering
 • Väsentliga processer
 • Kontinuitetshantering
 • New Product Approval Process (NPAP)