Behöver ni resurser eller kompetens? Vi har djup kunskap och lång erfarenhet inom regelefterlevnad i finansiell sektor. Företag och organisationer står idag inför en föränderlig tillvaro med komplexa regelverk och regulatoriska utmaningar. Bristande regelefterlevnad inom finansiella bolag medför risker som kan leda till synpunkter från myndigheter, sanktioner och/eller viten om dessa inte efterlevs. För att möta dagens behov arbetar vi för att effektivisera er process och metodik för regelefterlevnad, samt assistera vid en bredd av olika tjänster som stödjer ditt företags arbete.

KPMG använder ett riskbaserat synsätt som bidrar till en holistisk syn på era regelefterlevnadsrisker. Vi arbetar bland annat med digitala verktyg för att öka, effektivisera samt underlätta regelefterlevnadsarbetet i verksamheten. Detta tillsammans med stöd och råd till personal i utveckling av metodik och regelefterlevnadsprocessen ger ert företag de förutsättningar som behövs.

Compliancefunktion

Med utgångspunkt i er verksamhet upprättar vi en årsplan med granskningar och löpande aktiviteter som vi arbetar efter. Som er compliancefunktion lämnar vi även råd och stöd, där vi bistår med våra insikter i frågor som rör verksamhetens regelefterlevnad, samt utformar såväl generella som riktade utbildningar till medarbetare och ledning.

Regelverksbevakning

Vill ni vara först med att upptäcka nya regelverk som träffar ert företag eller har ni problem med att tolka de många regelverk som riktas mot finansiell sektor? Vi har ett hjälpmedel i form av regelverksbevakning som kan bistå som ett verktyg att fånga upp de eventuella risker som företaget kan behöva hantera i framtiden. Baserat på influenser från omvärlden, nyheter från myndigheter och trender inom branschen skapar vi en möjlighet för ert företag att få en bättre förståelse för regelverk som träffar er och hur dessa ska tolkas.

Co-sourcing och specialiststöd

När ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning inom compliancefunktionen så kan vi hjälpa till oavsett om behovet avser specifika aktiviteter såsom kontrollaktiviteter eller utbildningsinsatser. Vi utgår alltid från ert verksamhetsspecifika behov samt de krav som ställs på finansiella bolag som befinner sig under tillsyn.

Transformation

Med djup expertis om den regulatorisk kravbilden finansiella bolag behöver förhålla sig till och om komplexiteten i marknaden hjälper vi er säkra en framgångsrik transformation inom regelefterlevnad som utgår från verksamheten och som gynnar affären. Vi hjälper er exempelvis med att utveckla systemstöd, arbeta om processer samt att digitalisera ert arbete.