Riskhantering har fått en alltmer central roll på grund av ökade regulatoriska krav, vilket avser både finansiella och icke finansiella risker. Vi på KPMG har bred expertis inom riskhantering och hjälper ert bolag att snabbt hantera en föränderlig regulatorisk miljö. Vi erbjuder flertalet tjänster som säkerställer er verksamhetsprocess för riskhantering och att er riskprofil efterlever relevanta lagar och interna styrdokument.

Funktion för riskkontroll

Med utgångspunkt i verksamhetens specifika behov upprättas en årsplan med kontroller och löpande råd och stöd som vi arbetar efter. Vi bistår med vår expertis i frågor som berör riskhantering i verksamheten. Vi erbjuder även generella, samt riktade utbildningar till medarbetare och ledning. 

Riskramverk

För att säkerställa en effektiv och affärsenlig riskstyrning hjälper vi er att definiera och implementera ert ramverk för riskhantering. Oavsett om det handlar om helheten i verksamhetens riskhantering eller specifika frågor gällande enskilda riskslag så som kreditrisk, operativ risk, likviditetsrisk eller marknadsrisk kan vi stötta upp med expertis inom varje riskområde. 

Co-sourcing och specialiststöd

När ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning eller efterfrågar specifik spetskompetens inom funktionen för riskkontroll så kan vi hjälpa till. Oavsett om behovet avser specifika aktiviteter såsom kontrollaktiviteter eller utbildningsinsatser där vi stöttar er funktion för riskkontroll eller om behovet avser temporär ersättningsbemanning, utgår vi alltid ifrån ert verksamhetsspecifika behov.

Risktransformation

Med djup expertis om den regulatorisk kravbilden finansiella bolag behöver förhålla sig till och om komplexiteten i marknaden hjälper vi er säkra en framgångsrik risktransformering som utgår från verksamheten och som gynnar er affär. Vi hjälper er exempelvis med att utveckla systemstöd, arbeta om processer samt att digitalisera ert arbete.