En värdeskapande internrevison

Syftet med en internrevision är att hjälpa organisationer att nå uppsatta mål genom att systematiskt och strukturerat utvärdera effektiviteten i riskhantering, intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Internrevisionens beprövade metoder och effektiva teknologier bidrar till organisationers ständiga förbättringsarbete. KPMG har lång erfarenhet från alla branscher och bolagsstorlekar. Vi hjälper organisationer att identifiera och bedöma risk, utvärdera effektiviteten i styrning, processer och kontrollaktiviteter samt hantera risk på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Vad behöver du hjälp med inom internrevision?

  • Ansvara för hela eller delar av utlagd internrevisionsfunktion (Outsourcing/Co-sourcing).
  • Utföra fristående insatser som stöd till befintliga funktioner inom internrevision, samt förbättra kvaliteten och upprätthålla konsistens.
  • Mognadsanalys och utvärdering av effektiviteten i en internrevisionsfunktion.
  • Utvärdera riskhantering och intern kontroll inom olika processer och områden.
  • Införa och använda teknologier för att förbättra processer inom internrevision, inklusive data analytics och process mining/process optimization.
  • Utforma och införa processer för assurance mapping och integrated assurance.
  • Utbildning och träning inom internrevisionsmetodik.
    Tillhandahålla experter för internrevisionsuppdrag med fokus på exempelvis hållbarhet, skydd mot oegentligheter, informationssäkerhet och IT.