Strategier och metoder för att motverka välfärdsbrott

Tillit till systemet är kärnan i det svenska välfärdssamhället. För att säkra morgondagens välfärd måste vi minska läckaget och säkerställa att resurser används på bästa sätt. Med genomtänkta strategier och effektiva metoder kan din organisation minimera risken att drabbas av välfärdsbrottslighet.

KPMG har ett brett tjänsteutbud som hjälper er att förebygga, upptäcka och hantera bedrägerier. För att motverka välfärdsbedrägerier på ett effektivt sätt krävs såväl proaktivt som reaktivt arbete.

Underskatta inte organisationskulturens betydelse

En god organisationskultur utgör kärnan i ett effektivt arbete mot välfärdsbrott. Styrdokument, rutiner och kontroller spelar ingen roll om inte chefer och medarbetare tar frågan på allvar.

KPMG erbjuder en systematisk metod för att regelbundet samla in insikter om potentiella sårbarheter från samtliga anställda. Genom att beakta resultaten från undersökningar av riskkultur kan en organisation strategiskt anpassa sitt arbete och sin organisationskultur. Detta integrerade tillvägagångssätt, där insikter från personalen styr effektiva utvecklingsinsatser, är ett kraftfullt verktyg i att motverka välfärdsbrott.

Förebygga - minska risken för felaktigheter genom tydliga regelverk och en stark riskkultur

 • Förbättring av organisationens riskkultur genom uppföljningar och utbildningar
 • Översyn av avtalsvillkor och utveckling av styrande incitament
 • Analys av risker samt utveckling och implementering av kontroller i handläggnings- och utbetalningsprocesser.
 • Digitalisering av handläggnings- och utbetalningsprocesser

Upptäcka – arbeta datadrivet och ta kontroll över ekonomiska flöden så att felaktigheter kan upptäckas så snabbt som möjligt

 • Transaktionsmonitorering för kontinuerlig övervakning och varningar i realtid
 • AI-stödd dataanalys av oegentlighetsrisker kopplade till egna medarbetares handläggning av stöd/bidrag
 • Etablering av compliance-funktion i bidragshandläggande verksamhet
 • Effektiva stickprovskontroller kring myndighetsbeslut och ärendehantering.
 • Datadriven analys av ekonomiska utbetalningar, vårdersättningar etc.

Hantera – en effektiv och snabb utredning av bedrägerier, brott eller tjänstefel

 • Incidenthantering och kommunikationsstrategi
 • Utredningar av bedrägerier, brott eller tjänstefel
 • Hantering av tvister
 • Stöd i återkravsprocess och expertvittne i domstol

En stor utmaning för myndigheter, regioner och kommuner

Stora förändringar i samhället under de två senaste decennierna har påverkat svenska välfärdssystem. Inslaget av privata utförare har ökat liksom digitaliseringen. Det har skapat förutsättningar för ett mer medvetet missbruk av välfärdssystemen. Utredningar visar att såväl omfattningen av felaktiga utbetalningar som andelen misstänkta bidragsbrott är hög. På grund av det står bekämpning av välfärdsbedrägerier högt på den politiska agendan

På KPMG har vi byggt upp en betydande erfarenhet av att bistå kommuner och regioner i arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott.

I nedanstående rapport finns våra erfarenheter sammanfattade i en konkret och praktiskt användbar vägledning