Strategier och processer för att minska risk

Tillit till systemet är kärnan i det svenska välfärdssamhället. För att säkra morgondagens välfärd måste vi minska läckaget och säkerställa att resurser används på bästa sätt. Med genomtänkta strategier och tydliga processer kan din organisation minimera risken att drabbas av välfärdsbedrägerier.

Datadriven analys motverkar välfärdsbedrägerier

KPMG har ett brett tjänsteutbud som hjälper er att förebygga, upptäcka och hantera bedrägerier. För att motverka välfärdsbedrägerier på ett effektivt sätt krävs såväl proaktivt som reaktivt arbete.

Datadriven analys är ett kraftfullt verktyg i arbetet. Det kan användas i flera syften. Till exempel för att bedöma den sammanlagda omfattningen av både medvetet och omedvetet fusk, att identifiera kritiska förbättringsområden och att upptäcka fel i rapportering – innan ersättning betalas ut.

Förebygga - minska risken för felaktigheter genom effektiva strategier och tydliga regelverk

 • Strategiutveckling inför upphandling av välfärdstjänster
 • Översyn av avtalsvillkor och utveckling av styrande incitament
 • Analys av risker samt utveckling och implementering av kontroller i handläggnings- och utbetalningsprocesser.
 • Digitalisering av handläggnings- och utbetalningsprocesser

Upptäcka – ta kontroll över arbetsprocesser och ekonomiska flöden så att felaktigheter kan upptäckas så snabbt som möjligt

 • Transaktionsmonitorering för varningar i realtid
 • AI-stödd dataanalys av oegentlighetsrisker kopplade till egna medarbetares handläggning av stöd/bidrag
 • Etablering av compliance-funktion i bidragshandläggande verksamhet
 • Aktgranskning, ekonomisk bedömning och kompetenshöjande stöd kopplat till bidragssystem.
 • Datadriven analys av utbetalningar, vårdersättningar etc.

Hantera – en effektiv och snabb utredning av bedrägerier, brott eller tjänstefel

 • Utredningar av bedrägerier, brott eller tjänstefel
 • Stöd i återkravsprocess och expertvittne i domstol

En stor utmaning för myndigheter, regioner och kommuner

Stora förändringar i samhället under de två senaste decennierna har påverkat svenska välfärdssystem. Inslaget av privata utförare har ökat liksom digitaliseringen. Det har skapat förutsättningar för ett mer medvetet missbruk av välfärdssystemen. Utredningar visar att såväl omfattningen av felaktiga utbetalningar som andelen misstänkta bidragsbrott är hög. På grund av det står bekämpning av välfärdsbedrägerier högt på den politiska agendan.