Vi erbjuder våra kunder en av de bredaste kompetensportföljerna på marknaden

KPMG Capital Markets stödjer och leder kunder genom olika former av kapitalmarknadstransaktioner; börsnotering, ytterligare kapitalanskaffning för noterade bolag, listbyten, omstruktureringar, förvärv, avyttringar eller vid avknoppning (”spin-off”).

KPMGs Capital Markets team är sammansatt av jurister, transaktionsspecialister och redovisningsspecialister med inriktning mot och lång erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor och börsrevision för Nasdaq Stockholms räkning. Som en del av KPMGs globala nätverk leder vi projekt både nationellt och internationellt med multinationella team. Vi erbjuder våra kunder en av de bredaste kompetensportföljerna på marknaden. Tillsammans med våra specialister inom respektive område hjälper vi våra kunder med arbetet inför en börsnotering, med att skapa en hållbar strategi för att tillgodose behoven hos ett noterat företag och med efterföljande frågor och transaktioner i noterad miljö.

Vi erbjuder rådgivning huvudsakligen inom följande områden:

  • IPO readiness – genomlysning av verksamheten och identifiering av åtgärdsbehov jämfört med lagar, regler och best practice, projektledning i syfte att bli börsmässig 
  • Extern rapportering och transaktionsredovisning – förberedande eller granskning av finansiell information (årsredovisning, kvartalsrapporter), kvalitetssäkring av prospekt, analys vid transaktionsstrukturering
  • Intern rapportering – optimering av nyckelprocesser så som t.ex. bokslutsprocess, framtagande av rapporteringspaket till styrelse och ledningsgrupp, affärsplan, rörelsekapitalanalys 
  • Bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll - riskhantering, riskanalyser, skapande av ramverk, policys och styrdokument 
  • IT governance och informationssäkerhet – genomlysning och optimering av strategi, styrningsmodeller, policys, kompetens, processer och systemstöd
  • Regulatory – kapitalmarknadsrättsliga och associationsrättsliga frågor, comfort letters

Vi erbjuder anpassade och integrerade tjänster genom att sätta samman multidisciplinära team helt utifrån kundens behov i varje transaktion. Vår rådgivning baseras på lång erfarenhet och etablerad metodik helt fokuserad på våra kunders mål. Vi samarbetar med börser, investmentbanker, private equity-företag och juridiska rådgivare för att uppnå optimala resultat och smidiga processer för våra kunder.

Kapitalmarknadstransaktioner är komplexa att förbereda och kräver ofta olika parallella arbetsströmmar. Våra expertgrupper hjälper till med att koordinera dessa utifrån lagkrav och regler, olika intressenters behov och tidplan.

Vi arbetar även nära vårt M&A och Transaction Services team för att bl.a. kunna erbjuda oberoende utvärdering av strategiska "exit" -alternativ. Om så är lämpligt utformar vi flerspåriga försäljningsprocesser för att optimera värdet för kunden.