Varför utföra en förvärvsdriven besiktning av pensioner?

Pension Due Diligence

Har ni koll på vilka pensionsrelaterade risker som finns vid omstruktureringar? KPMG erbjuder Pension Due Diligence för kartläggning av pensioner.

KPMG erbjuder Pension Due Diligence för kartläggning av pensioner.

Analys och granskning av pensionsrelaterade risker

Omkring 90 % av alla anställda i Sverige omfattas av någon form av tjänstepension till följd av ett kollektivavtal eller individuella överenskommelser. Pension kan illustrativt definieras som ett löfte om uppskjuten lön. Dessa löften är knutna till den juridiska person som ställt ut löftet. Därför är det viktigt för både köpare och säljare att förstå vilka förpliktelser som tas över eller överlåts.

Ökad livslängd kräver ökade pensionsavsättningar

Den svenska befolkningen fortsätter att bli allt äldre. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) infaller vart tredje dödsfall efter att individen uppnått 90 års ålder. För 50 år sedan var motsvarande andel 10 % och den demografiska utmaningen förväntas inte avta framöver.

Det leder till ett ökat avsättningsbehov för pensionsavtal som innefattar garantier om livslånga utbetalningar. Det blir därför essentiellt att analysera och granska de pensionsrelaterade risker som följer med förvärvet eller avyttringen.

Pension Due Diligence kartlägger pensionsmässiga förutsättningar

Baserat på erfarenhet finns flera fokusområden för en pensionsrelaterad granskning och tjänsten skräddarsys för att passa de behov som föreligger. Däremot noteras att följande problemställningar vanligtvis behöver besvaras för att uppnå klarhet och trygghet avseende pensioner:

• Är pensionsskulden rätt värderad med rimliga antaganden?
• Hur kommer bolagets framtida kassaflöde att påverkas?
• Har bolaget betalt rätt premier?
• Hur kommer pensionskostnaden att utvecklas framöver?
• Är samtliga pensionsplaner korrekt beskrivna och redovisade?
• Vilka pensionsförmåner omfattas ledningen av?

Vill du veta mer?

Vi har erfarenhet från att ha utfört Pension Due Diligence i fler än 500 företagstransaktioner, såväl nationella som multinationella transaktioner. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

Kontakta oss