Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

KPMG har länge hjälpt företag med att förbättra intern styrning och kontroll. Låt våra experter skapa värde för din verksamhet.

Intern styrning och kontroll – för att skapa värde till din organisation

Vi skapar värde för din organisation

Dagens dynamiska affärsmiljö ställer höga krav på företags och organisationers förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. Kraven spänner mellan allt från förbättrad effektivitet till olika etiska frågeställningar. I grunden handlar det om att säkerställa en god intern styrning och kontroll.

Med en god intern styrning och kontroll följer också ökad flexibilitet där verksamhetens potential att anpassa sig efter inre och yttre förändringar ökar möjligheten att nå uppsatta mål.

En stark och tydlig process för intern styrning och kontroll ska vara en integrerad del i verksamhetens modell för planering och styrning, och ska utgå från verksamhetens uppsatta mål och uppdrag.

 

Utveckling av intern styrning och kontroll

KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa en god kunskapsöverföring, vilket vi anser är en förutsättning för ett lyckat projekt. I de projekt vi arbetar med agerar vi allt från bollplank till projektledare eller kvalitetssäkrare.

Vi har erfarenhet från alla storlekar och typer av verksamheter, offentligt ägda såväl som privata, vilket innebär att vi byggt upp en bred och djup erfarenhetsbank.

 

KPMG kan bistå din organisation med effektivisering och förbättring av intern styrning och kontroll genom:

 • Utvärdering av den befintliga interna styrningen och kontrollen för att säkerställa synkronisering med verksamhetens mål.
 • Skapa integrerade, effektiva och fokuserade ramverk, såsom internkontroll över finansiell rapportering, kontroller för anti-bribery & corruption (ABC), och kontroller över reglerade delar av verksamheten.
 • Förankra kontroller inom verksamheten genom att utbilda styrelse, ledning och/eller utvalda delar av verksamhet inom intern styrning och kontroll samt COSO’s ramverk.
 • Förbättra identifikation av kontrollbrister genom analys av styrande dokument samt process kring hantering av styrande dokument.
 • Bistå processen att upprätta styrdokument och effektivisera kontroller i befintliga styrdokument.
 • Möjliggöra genomlysning av verksamhetens data med hjälp av digitala tjänster som process mining, dataanalys, robotic process automation och artificiell intelligens.
 • Utföra riskhantering/riskanalyser i samarbete med verksamheten (se även Enterprise Risk Management).
 • Granska och utvärdera enskilda projekt för kontrolleffektiviteten och kontrollintegration.
 • Processkartläggningar för att identifiera nyckelkontroller och riskpunkter.
 • Hantera tredjepartsrisker genom tredjepartsgranskning, ex outsourcing, konsulter, entreprenörer och franchise.
 • Utvärdering av styrelsearbete för att identifiera möjligheter till förbättring i kontrollrapportering.
 • Genomlysning av intern styrning och kontroll såsom ICFR/ICOFR inför börsintroduktion (IPO) för att säkerställa uppfyllande av krav och regelverk inför börsintroduktion.
 • Bolagsstyrningsrapporter, granskning och support.
 • Självutvärderingar – utvärdera verksamhetens mognadsgrad vad gäller intern styrning och kontroll.
 • Sarbanes-Oxley Act (SOX) – compliance and beyond.

 

Nedan hittar du våra kontaktpersoner!

Kontakta oss