För att möta såväl ökade regulatoriska krav som investerares och andra intressenters förväntan på transparent och tillförlitlig rapportering krävs en god nivå av intern kontroll för finansiell rapportering (Internal Control over Financial Reporting). Vi ser flera fördelar med att arbeta proaktivt och agilt utifrån en riskbaserad strategi för att skapa ett effektivt ramverk för intern kontroll, som är skalbart och skräddarsytt utifrån bolagets miljö. Det är viktigt att påverkan på interna kontroller beaktas och utvärderas allt eftersom verksamheter utvecklas och förändras.

Vi är specialister på att skapa och utvärdera system för interna kontroller byggda för att säkerställa tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. KPMG har lång erfarenhet och en vedertagen metodik för att implementera och effektivisera interna kontroller enligt kraven på listade bolag och ramverk såsom COSO. 

Vi stöttar er med kartläggning och utvärdering av verksamhets- och rapporteringsprocesser samt nyckelkontroller utifrån identifierade risker, för att efterleva exempelvis SOX eller Nasdaq Stockholms riktlinjer för intern styrning och kontroll. 

Våra tjänster:

  • Riskanalys avseende felaktig finansiell rapportering (ICFR), kartläggning av processer och interna kontroller 
  • Utformning av internkontrollramverk och stöd vid implementering av interna kontroller samt process för självutvärdering (self-assessments)
  • Utvärdering och testning av interna kontroller (design, implementation & operating effectiveness)
  • Pre-assessments (ICFR) inför börsnotering
  • Uppfyllnad av krav enligt SOX (Sarbanes-Oxley Act), UK SOX, J-SOX, svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms riktlinjer för intern styrning och kontroll