Avtalsefterlevnad

Avtalsefterlevnad

Vi hjälper våra kunder att hantera affärsrelationer med komplexa avtal. Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom Contract Assurance.

Vi hjälper våra kunder att hantera affärsrelationer med komplexa avtal.

Vi läser allt oftare om verksamheters efterlevnadsbrott i media. Det kan vara allt från juridiska överträdelser till brott mot policyer. Många gånger identifieras dess inte i tid på grund av otydligt ställda krav eller bristfällig uppföljning av efterlevnad av policyer eller avtal.

Många affärsrelationer är reglerade genom komplexa avtal, där villkor om ansvar och förpliktelser inte alltid är tydligt definierade eller där praktisk avtalsefterlevnad inte är högsta prioritet. Att i dessa fall förlita sig på den ena partens rapportering kan utgöra en risk för såväl betydande intäktsbortfall som ökade kostnader och ineffektiv användning av medel. Vi hjälper våra kunder att granska motpartens avtalsefterlevnad t ex. genom att tillämpa den granskningsklausul som ofta ingår i avtalet.

Vi kan som en oberoende granskare söka relevanta fakta för att klargöra om avtalets villkor, ekonomiska eller andra typer så som hållbarhetskrav, är uppfyllda under avtalsperioden. Detta görs med särskilt fokus på att granskningen inte ska störa parternas affärsrelation till varandra. Vår erfarenhet har förvärvats genom uppdrag, utvärdering och utveckling av utrednings- och analystjänster samt är tillgänglig för er världen över.

 

Vi kan exempelvis hjälpa er med:

 

Kontakta oss