OECD publicerar sin slutgiltiga rapport gällande transfer pricing aspekter för finansiella transaktioner

Transfer pricing aspekter av finansiella transaktioner

Rapporten är ett led i det fortsatta arbetet med att förhindra erodering av skattebasen (Base Erosion and Profit Shifting) och syftar till att ge vägledning till hur finansiella transaktioner ska prissättas.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Den 11 februari, publicerade OECD sin slutgiltiga rapport avseende Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions (PDF 666 KB). Detta som ett led i det fortsatta arbetet med att förhindra erodering av skattebasen (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Rapporten syftar till att ge vägledning till hur finansiella transaktioner ska prissättas, vilket genom åren gett upphov till många meningsskiljaktigheter mellan skattemyndigheter och skattskyldiga.
 
Rapporten ger vägledning för prissättningen av vanligen återkommande koncerninterna finansiella transaktioner såsom lån, cash pools, hedging-relaterade transaktioner och garantier. Rapporten ger även vägledning för transaktioner rörande captiveförsäkringar.
 
Rapporten, vilken utgör ett konsensusdokument, är baserad på det diskussionsutkast som publicerades i juli 2018 och innehåller relativt få förändringar jämfört med utkastet. Följaktligen innehåller rapporten majoriteten av de riktlinjer som diskuterades i utkastet, särskilt avseende de överväganden som behöver göras avseende finansiella transaktioner innan en armlängdsmässig prissättning kan fastställas. För att fastställa en armlängdsmässig prissättning bör utöver transaktionernas avtalsvillkor numera också hänsyn tas till samtliga omständigheter kring transaktionen och de realistiskt tillgängliga alternativ som båda transaktionsparter har. Rapporten utelämnar dock de specifika prissättningsförslag som diskuterades i utkastet avseende koncerninterna cashpool-transaktioner till förmån för en mer översiktlig vägledning.
 
Värt att notera är att rapporten kan komma att begränsa möjligheten till flera allmänt använda prissättningsmetoder för finansiella transaktioner, inklusive användningen av en koncerns genomsnittliga finansieringsränta och externa bankers prisförslag på räntor vid prissättning av lånetransaktioner. Rapporten kan dessutom komma att begränsa de vinster som kan allokeras till finansieringsbolag inom en koncern. Finansieringsbolag med ingen eller begränsad kontroll över de finansiella risker som de bär avtalsmässigt i samband med koncerninterna transaktioner bör inte ha rätt till mer än en riskfri avkastning.
 
KPMG:s kommentar
 
OECD:s rapport utgör en omfattande och allmängiltig vägledning gällande internprissättningen av finansiella transaktioner, där man tidigare förlitat sig på lokala tolkningar och rättspraxis. Vägledningen i OECD:s rapport bör ge skattskyldiga en viss säkerhet, och samtidigt eliminera en del av de oenigheter och skilda tolkningar vilka tidigare existerat mellan länder. Rapporten ger emellertid också skattemyndigheterna ett verktyg vid skatterevisioner, särskilt i fall med bristande substans eller avsaknad av affärsmässiga skäl i samband med finansiella transaktioner.
 
KPMG rekommenderar koncerner med koncerninterna finansiella transaktioner att se över om deras befintliga och planerade finansiella arrangemang överensstämmer med den nya vägledningen i rapporten, och vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera eventuella skillnader.
 
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor angående potentiella konsekvenser för ditt företag.

 

Läs mer

OECD:s pressmeddelande 2020-02-11

English version

 

Annika Lindström
annika.lindstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.