Det ändrade uppdraget för 3:12-utedaren har nu presenterats i sin helhet. Lättnader i reglerna för ägarskiften och regelförenklingar står i fokus. Regeringen vill också se över reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyten.

Som vi skrivit om i tidigare TaxNews har regeringen valt att utvidga den utredning om beskattningen av fåmansföretag, enligt de så kallade 3:12-reglerna, som tillsattes före höstens regeringsskifte. I tilläggsdirektivet, som nu offentliggjorts, summeras utredarens nya uppdrag i följande punkter:

  • Att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Till punkten hör också att se över utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, två regler som genom praxis blivit svårtillämpade.
  • Att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.
  • Att analysera om beskattningen vid ägarskiften mellan närstående och till personal är neutral i förhållande till avyttring av kvalificerade andelar till andra subjekt och, om så inte är fallet, hur reglerna kan förändras för att beskattningen ska bli mer neutral.
  • Att lämna förslag om lämpliga författningsändringar av 3:12-reglerna

Utredaren får även instruktioner om att hitta en balans mellan behovet av att främja entreprenörskap och 3:12-reglernas syfte i utredningsarbetet.

Tilläggsdirektivet är förhållandevis kortfattat och håller till stora delar öppet för utredaren att bedöma vilka regelförändringar som är mest lämpliga. Ett område där regeringen dock har valt att tydligare precisera vad den vill är frågan om ägarskiften. Utredaren har att överväga hur beskattningen vid ägarskiften till närstående och personal blir mer likartad beskattningen vid överlåtelser av kvalificerade andelar till utomstående.

Reglerna bör vara enkla och när det gäller avyttringar av kvalificerade andelar i fåmansföretag till närstående eller till personal bör dessa avyttringar beskattas på ett likformigt sätt i förhållande till avyttringar till andra subjekt. På så sätt kan upparbetade värden i fåmansföretag tillvaratas”, skriver regeringen.

En nyhet i förhållande till vad som redan presenterats om det ändrade uppdraget är att utredaren också ska se över reglerna om beräkningen av löneunderlaget vid andelsbyten. Skatteverket har tidigare riktat en hemställan till regeringen (PDF) om detta. Regeringen vill dock se fortsatt utredning av frågan inom ramen för 3:12-utredningen. Utredaren ska enligt tilläggsdirektivet analysera om reglerna för beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras. Regeringen ska också komma med förslag om lagändringar.

Utredaren får till den 29 mars 2024 på sig att redovisa uppdraget.

KPMG:s kommentar

3:12-reglerna innehåller många olika delar där framför allt reglerna om vilka som ska beskattas enligt reglerna är svårtillämpade men även reglerna om beräkning av löneunderlag innehåller svårigheter. Vad gäller de senare reglerna finns otydligheter bl.a. vid överlåtelser och därför är det positivt att man kommer utreda detta.

När det ska avgöras vilka personer som i ett visst fall träffas av reglerna har rekvisitet ”samma eller likartad” varit föremål för ett otal avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen och effekterna av dessa prövningar är att tillämpningen av reglerna blivit mycket bred. Vi kan konstatera att det synes öppet för utredningen att begränsa reglernas tillämpningsområde om det gynnar entreprenörskap. Utifrån senare års praxisutveckling gäller motsvarande för utomståenderegeln som fått en bredare tillämpning än vad som torde ha varit i enlighet med reglernas syften. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

English summary of the article

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.