Regeringen avser att utvidga uppdraget för den pågående utredningen om 3:12-reglerna. Bland annat ska utredningen se över regler för att ytterligare främja entreprenörskap och att underlätta ägarskiften. Utredningens existerande uppdrag om ändringar i skattesatsen avses slopas.

Inför valet förra året gav den dåvarande regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda om reglerna för beskattning av ägarna av fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, kan förenklas. Nu meddelar finansministern att regeringen avser att ge utredningen ytterligare direktiv.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade på måndagen huvuddragen i det utökade uppdraget. Framöver är syftet med utredningen, enligt henne, att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande.

Ägarskiften och utomståenderegeln

Till de nya delarna utredningen ska se över hör hur skattereglerna kan utformas för att underlätta ägarskiften. Det handlar både om ägarskiften mellan närstående, till exempel vid generationsväxlingar, och situationer där personal blir ägare i fåmansföretaget.

Ytterligare en punkt som utredaren ska titta närmare på är den så kallade utomståenderegeln. Regeln innebär ett undantag från 3:12-beskattning av delägare i vissa fall då det finns ett betydande utomstående ägande. Efter senare års utveckling i praxis har utomståenderegeln kommit att bli komplex och svår att tillämpa.  

Vill inte höja skatten

I den förra regeringens direktiv till utredningen ingick att överväga en justerad skattesats för den del av en utdelning eller kapitalvinst som ska beskattas som inkomst av kapital enligt 3:12-reglerna. Finansministern har idag meddelat att den nya regeringen avser att stryka den delen ur utredningsdirektiven med hänvisning till att regeringen inte är intresserad av att höja skatten för fåmansföretagare.

Enligt finansministern ska utredningen få till den 29 mars 2024 på sig att lämna sina förslag.

KPMG:s kommentar

Det är positivt att se finansministerns kommentarer om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och att förbättra villkoren för små och medelstora företag.

Det är också välkommet att det utökade uppdraget ska inkludera en analys av vissa delar av 3:12-lagstiftningen som ofta uppfattas som särskilt komplexa och svårtillämpbara, framför allt den s.k. utomståenderegeln som dessutom fått en bredare tillämpning än vad som torde ha varit i enlighet med reglernas syften.

Finansministerns presentation av tilläggsdirektiven gjordes innan direktiven offentliggjorts; ett formellt beslut om direktiven väntas först på regeringssammanträdet den 26 januari. Samtliga detaljer om de kommande utredningsåtgärderna är därför ännu inte kända. Vi följer utvecklingen kring den här utredningen noga och återkommer när mer information av intresse blir känd. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.