E-handelspaketet – förändringar för företag inom e-handel

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel

Regeringen föreslår ändrade mervärdesskatteregler för företag inom e-handel. Förslaget föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet, det s k e-handelspaketet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

1000

Kontakt

Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 31 mars 2020 lämnade regeringen en proposition med förslag om ändrade mervärdesskatteregler som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Förslaget föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet, det s k  e-handelspaketet. E-handelspaketet ska implementeras i alla medlemsstater den 1 januari 2021. Paketet innehåller en rad förändringar som påverkar företag inom e-handel. I korthet innebär e-handelspaketet följande:

Distansförsäljning definieras
Definitioner införs dels för att säkerställa en enhetlig tillämpning inom EU när de särskilda ordningarna (se nedan) ska omfatta även distanshandel och dels för att underlätta hänvisningar.

Momsundantag för lågvaruförsändelser tas bort
Alla varor som importeras till EU ska vara mervärdesskattepliktiga om inget annat undantag är tillämpligt.

En gemensam omsättningströskel införs
De nuvarande nationella omsättningströsklarna (mellan EUR 35 000 – 100 000) slopas och ersätts med en gemensam omsättningströskel på EUR 10 000 i alla medlemsstater. Tröskelsbeloppet ska tillämpas på företags totala försäljning av varor och tjänster till alla medlemsländer och inte per medlemsstat.

Plattformsföretag kan bli skattskyldiga för försäljningar till privatpersoner via plattformen
De nya reglerna innebär att plattformsföretag, i vissa fall, anses ha förvärvat och omsatt varan som privatpersonen köper på plattformen. Detta innebär att omsättningen till privatpersonen delas upp i två identiska leveranser av varor; (1) en leverans från säljaren till plattformsföretaget och därefter (2) en leverans från plattformsföretaget till privatpersonen.

De särskilda ordningarna (unionsordningen/MOSS och tredjelandsordningen/VoeS) blir tillämpliga för fler tjänster och för varor
De nu gällande reglerna innebär att de särskilda ordningarna är tillämpliga för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt tjänster tillhandahållna på elektronisk väg. De nya reglerna innebär att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta alla tjänster samt vissa omsättningar av varor.

En ny särskild ordning, importordningen, införs
Importordningen införs som ett komplement till tredjelandsordningen och unionsordningen. Den är tillämplig på distansförsäljning av importerade varor från tredje land där värdet på försändelsen som högst uppgår till EUR 150.


KPMG:s kommentar

E-handeln inom EU är värd omkring EUR 550 miljarder, varav EUR 96 miljarder (drygt 17 %) är gränsöverskridande e-handel (se EU-kommissionen). Avsikten med förändringarna är att det ska vara enklare och mindre kostsamt att bedriva e-handel. Vår bedömning är att det finns goda chanser att förslagen kommer ha önskad effekt. Det är viktigt att företag inom e-handeln redan nu analyserar sin verksamhet för att kunna bedöma vilka förändringar som kan och bör tillämpas.

Läs mer
Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter, prop. 2019/20:122 (PDF 1 MB)


Vill du redan nu veta mer om hur e-handelspaketet påverkar din verksamhet – kontakta oss!


Marie Hedin
Indirect Tax
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se

Jennifer van der Gronden
Indirect Tax
+46 70 914 43 74
jennifer.vandergronden@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.