Avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan undertecknades i april 2019 och den 27 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att rösta ja till avtalet.

Avtalet fokuserar främst på pensioner och har kommit på plats för att underlätta för personer som arbetar i både Sverige och Japan. Avtalet innebär exempelvis att det ska bli enklare för svenskar som arbetar i Japan att tillgodoräkna sig japansk pension samt att få denna utbetald om personen flyttar tillbaka till Sverige.

Vidare innebär avtalet att anställda som är utsända samt medföljande familjemedlemmar till dessa ska kunna kvarstå i svensk socialförsäkring i upp till fem år för förmånerna ålder- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

I avtalet finns även regler om sammanläggning av försäkringsperioder, det vill säga hur det går att slå ihop försäkringsperioder som intjänats både i Sverige och Japan. Det möjliggör att personer som arbetat i både Sverige och Japan enklare kan komma upp i minimikrav avseende exempelvis inkomstgrundad ålderspension i form av tilläggspension.

UPPDATERING 2022-05-12
Avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan träder ikraft den 1 juni 2022.

KPMG:s kommentar

Avtalet tydliggör vikten av att utveckla det redan goda samarbetet mellan Japan och Sverige. Vi ser att detta är ett tydligt steg för att förenkla för internationella bolag som har arbetskraft både i Japan och Sverige samt öka tryggheten för den anställde.

Eftersom avtalet bara gäller för vissa delar av den svenska socialförsäkringen är det dock viktigt att ta reda på vilka möjligheter som finns för t ex utsänd personal till Japan att behålla andra svenska förmåner, t ex barnbidrag och föräldrapenning.

En konsekvens av att socialförsäkringsavtalen endast gäller för delar av den svenska socialförsäkringen är att arbetsgivare behöver ta reda på vilka andra svenska arbetsgivaravgifter som behöver betalas under utsändning till respektive från Sverige.

EU och Japan har sedan tidigare ingått frihandelsavtal och regeringen såväl som KPMG ser detta som en viktig punkt i ledet för att möta en utveckling med ökad handel samt utbyte mellan företag i Sverige och Japan.

KPMG har bred erfarenhet av att assistera med frågor som rör personal som flyttar mellan Sverige och Japan såväl som andra länder. Har ni frågor om detta eller vill veta hur det kan påverka er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss