Finansdepartementet remitterade den 7 mars 2022 en promemoria (PDF 474 KB) med förslag om ansökningsavgifter för tillstånd av spelprogramvara. Promemorian är en del av regeringens arbete med att stänga ute olicensierade spel från den svenska spelmarknaden och lämnas med anledning av lagrådsremissen En förstärkt spelreglering som regeringen överlämnade till Lagrådet tidigare i år.   


I lagrådsremissen En förstärkt spelreglering (se tidigare TaxNews) föreslås ett nytt krav på tillstånd för spelprogramvara samt att tillståndshavaren, om denne inte är bosatt eller etablerad inom EES, ska ha en fysisk representant bosatt i Sverige. I Finansdepartementets promemoria Avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen lämnas förslag avseende avgift vid både ansökningar och förnyelser av spellicens. 

Finansdepartementet förslår en höjning av avgiften vid ansökan om förnyelse av licens för kommersiellt online spel och vadhållning från 300 000 kr till 600 000 kr. Vidare föreslås att avgiften vid ansökan om tillstånd för spelprogramvara sätts till 120 000 kr och att avgiften för ansökan om ändring av befintligt tillstånd ska uppgå till 30 000 kr. Nivån på de olika avgifterna motiveras av de faktiska kostnaderna som Spelinspektionen har vid hanteringen av de olika ansökningarna. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2023. 

I promemorian föreslås även vissa ändringar i spelförordningen (2018:1475) som en direkt följd av lagrådsremissens föreslagna krav på tillstånd för spelprogramvara. Det föreslås exempelvis att det införs krav på den som innehar tillstånd för spelprogramvara att spara vissa uppgifter så länge det behövs för att Spelinspektionen ska ha möjlighet att utföra sin tillsyn, att Spelinspektionen ges möjlighet att ta ut en avgift från tillståndshavaren för den tillsyn myndigheten utövar samt att Spelinspektionen får möjlighet att meddela föreskrifter om vilken information om verksamheten en tillståndshavare ska förse Spelinspektionen med inom ramen för dess tillsynsverksamhet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023. 

KPMG:s kommentar

Det är naturligtvis positivt att regeringen kompletterar sin tidigare lagrådsremiss med praktiska detaljer om avgiftsnivåer. Om man ser till nivåerna på avgifterna får framtiden utvisa huruvida de uppfattas som rimliga eller inte. För befintliga aktörer bör nivåerna inte utgöra något problem men kan utgöra ett hinder för nya, mindre aktörer som vill ge sig in på marknaden, både när det kommer till aktörer som riktar sig till svenska konsumenter och de aktörer som utvecklar online spel, särskilt med tanke på att avgiften för ansökan om förnyelse av licens för kommersiellt online spel och vadhållning fördubblas. 

Vi följer regelbundet utvecklingen på spelmarknaden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverken.  

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss