Uppdaterad 2022-06-07
 

Regeringen överlämnade den 27 januari 2022 ett förslag om förstärkt spelreglering i syfte att ytterligare stärka konsumentskyddet och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar spelmarknad. Förslaget ämnar förhindra att marknadsaktörer marknadsför spelreklam på ett aggressivt sätt för de farligaste spelen samt utesluta olagliga aktörer från den svenska spelmarknaden.
 

Den svenska spelmarknaden omreglerades senast den 1 januari 2019 genom införandet av Spellagen (2018:1138). Omregleringen innebar bland annat att aktörer på svenska spelmarknaden och aktörer på internet med svenska marknaden som målgrupp behövde ha en licens för att fortsatt få bedriva spelverksamhet i Sverige. Vidare infördes ett självavstängningsregister som den enskilde individen kunde använda för att stänga av tillgången till- och marknadsföring av spel i alla dess former. Syftet med omregleringen var redan då att begränsa de negativa konsekvenser spel innebär för den enskilda personen. Som ett led i att vidare förstärka konsumentskyddet har regeringen nu lämnat förslag på ytterligare åtgärder.   

I den lagrådsremiss (PDF) som överlämnats till Lagrådet finns förslag på åtgärder som bland annat innebär krav på tillstånd för spelprogramvara, förbud mot främjande av olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierade spel. Vidare föreslås en justering av måttfullhetskravet som används vid bedömningen av marknadsföring av spel och en ny lag med uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare för att öka möjligheterna att följa utvecklingen av spelmarknaden. Syftet med åtgärderna uppges vara att stänga ute olicensierade spelaktörer och förhindra illegal spelverksamhet samt skydda särskilt utsatta personer från marknadsföring av spelformer av särskilt riskfylld karaktär. 

Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, kravet på tillstånd för spelprogramvaruutvecklare från och med 1 juli 2023.  

Uppdatering 2022-06-07

Den 17 maj lämnade regeringen över proposition 2021/22:242 En förstärkt spelreglering (PDF 1 MB) till riksdagen. 

Propositionen i sig innebär inga större förändringar gentemot den tidigare meddelade lagrådsremissen. De flesta förändringar föreslås fortsatt träda i kraft den 1 januari 2023, medan kravet på tillstånd för spelprogramvaruutvecklare föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2023. 

KPMG:s kommentar

Sedan omregleringen 2019 har diskussioner förts om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka konsumentskyddet och stänga ute olicensierade aktörer från den svenska marknaden. En justering av måttfullhetskravet innebär att det vid en såväl intern som extern bedömning av marknadsföring blir lättare att avgöra om marknadsföringen uppfyller de krav som ställs i lagen.

Förslaget om tillstånd för spelprogramvaruutvecklare diskuterades redan i samband med att spellagen introducerades 2019 och innebär att alla som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara behöver söka tillstånd hos spelmyndigheten. Tillståndet gäller som högst i fem år och kan sedan förnyas. Det föreslås dock fortsättningsvis vara licenshavaren som har det fulla ansvaret gentemot konsumenter och tillsynsmyndighet för spelverksamheten. Vidare föreslås att licensierade aktörer endast får använda sig av spelprogramvaruutvecklare med tillstånd, och motsatsvis får endast spelprogramvaruutvecklare tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra spelprogramvara åt licensierade aktörer.

Diskussioner har även förts om att införa så kallad IP-blockering och att potentiellt utvidga spellagens tillämpningsområde till att innefatta allt spel som är tillgängligt för svenska konsumenter. I dagsläget gör dock Regeringen bedömning att det inte finns skäl att genomföra dessa förslag.

Vi följer regelbundet utvecklingen på spelmarknaden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket.    

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss