Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fattade den 25 november beslut i frågan om hur ersättning som betalas ut till utländska arbetstagare ska beräknas för att bedöma om den anställde kan vara berättigad till så kallad expertskatt.

Förutsättningen för att bli beviljad expertskatt på det s k lönekriteriet är att lön och annan ersättning för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp på månatlig basis. Domen är en välkommen vändning av det tidigare synsättet kring vilken arbetsgivare som ska betala ut lön för att den anställde ska kunna beviljas skattelättnaden. Tidigare har myndigheterna krävt att lönen betalas av en svensk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige. Domstolens avgörande innebär att även ersättning som betalas ut av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige kan beaktas, dock under förutsättning att den svenska arbetsgivaren tar kostnaden för ersättningen.

HFD betonar att syftet med att ha ett objektivt lönekriterium är att det ska förenkla för arbetsgivaren och ge en ökad förutsägbarhet. HFD lyfter också fram att det som gäller enligt lagtexten, för att en ersättning ska omfattas av expertskatt, är att den ska avse arbete i Sverige. 

KPMG:s kommentar

Syftet med den så kallade expertskatten är att locka hit högt kvalificerade internationella experter genom att de erbjuds en skattelättnad för arbete i Sverige.

Det tidigare synsättet innebar att skattelättnaden oftast inte aktualiserades om den utländska experten fortsatte att avlönas från hemlandet, helt eller delvis, trots att arbetet utfördes i Sverige och till nytta för den svenska arbetsgivaren.    

Beslutet innebär ett välkommet tydliggörande och framöver kommer även anställda på så kallad split payroll kunna räkna in den utländska delen av inkomsten för att uppnå lönekriteriet.

KPMG håller med om att beslutet ligger i linje med lagstiftarens mening och med syftet att attrahera internationella experter till den svenska arbetsmarknaden.

En viss otydlighet kvarstår kring huruvida domen innebär att skattelättnaden också kan tillämpas på utländsk lön, och inte bara att den beaktas vid beräkning av huruvida lönekriteriet är uppfyllt. Skatteverket skriver med anledning av domen att deras tidigare ställningstagande ”Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?” är överspelat, vilket kan tolkas som att expertskatten även kan tillämpas på utländsk lön förutsatt att kostnaden vidarefaktureras till den svenska arbetsgivaren.

Då beslutet är vägledande för framtida implementering följer KPMG utvecklingen noga för att bedöma vidare konsekvenser.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss