Högsta förvaltningsdomstolens avgörande – Skatteplikt för co-locationtjänster och aktivitetsbaserade arbetsplatser

HFD-avgöranden om coworking och co-location

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) lämnade den 5 februari avgörande i inte mindre än tre mål som avser frågor om skatteplikt för moms vid tillhandahållande av kringtjänster och uthyrning av fastighet.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

HFD mål nr 5829-19 Co-locationtjänster

Bakgrund

Bolaget i målet driver ett datacenter och tillhandahåller i samband med detta co-locationtjänster i form av konnektivitet, flexibel kapacitet och tillgång till tjänster direkt i datacentret. Kunderna har exklusiv rätt att disponera ett visst utrymme i datacentret, i vilket de förvarar sin IT-utrustning. Detta är en förutsättning för att få tillgång till co-locationtjänsterna.

Bolaget hade ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, vilken bedömde att Bolagets tillhandahållande var skattepliktigt. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket.

HFD:s avgörande

HFD konstaterar inledningsvis att såväl Skatterättsnämnden som Bolaget och Skatteverket är överens om att det är fråga om ett enda tillhandahållande. HFD delar denna bedömning.

I frågan om tillhandahållandet ska anses utgöra en undantagen fastighetstjänst eller inte refererar HFD till EU-domstolens avgörande från 2 juli 2020 i mål C-215/19 (Veronsajien oikeudenvalvontayksikkö). I detta mål konstaterade domstolen att de aktuella datacentertjänsterna, i vilka det ingick tillgång till skåp för förvaring av serverutrustning men även kringtjänster såsom övervakning av temperatur och fukt, kylning med mera, inte utgjorde en momsfri uthyrning av fast egendom och inte heller en tjänst med anknytning till fast egendom.

Med bakgrund i EU-domstolens avgörande gör HFD bedömningen att Bolaget tillhandahåller högt specialiserade co-locationtjänster och det som kunderna huvudsakligen efterfrågar bör anses vara tillgången till konnektivitet. Rätten att disponera ett visst utrymme i datacentret ansågs vara av underordnad betydelse.

HFD mål nr 6470--6471-19 Aktivitetsbaserade arbetsplatser (coworking)

Bakgrund

Bolagen i målen erbjuder sina kunder tre respektive fyra olika typer av medlemskap eller prenumerationer (härefter medlemskap). De olika medlemskapen har gemensamt att de ger medlemmarna tillgång till en aktivitetsbaserad arbetsplats och faciliteter såsom konferensrum, loungemiljö och annan teknisk utrustning för internet och wifi.

Skatterättsnämnden hade i sina förhandsbesked av de två bolagens frågor gjort bedömningen att två respektive tre av medlemskapen utgjorde uthyrning av lokal och därför inte var skattepliktigt.

Båda bolagen överklagade till HFD och yrkade på att samtliga medlemskap skulle anses skattepliktiga.

HFD:s avgörande

I likhet med ovanstående avgörande konstaterar domstolen att de berörda parterna och Skatterättsnämnden är överens om att vart och ett av medlemskapen utgör ett enda sammansatt tillhandahållande. HFD delar även denna gång bedömningen.

Även i dessa mål refererar HFD till EU-domstolens avgörande i mål C-215/19 som fastslår vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om uthyrning av fast egendom. Vidare nämner HFD att begreppet dessutom ska tolkas restriktivt (C-55/14, Luc Varenne).

Med stöd i EU-domstolens avgöranden gör HFD bedömningen att alla medlemskap utom ett utgör momspliktiga tillhandahållanden. HFD konstaterar att i det fall medlemskapet inte ger medlemmen rätt att ta en bestämd plats eller yta i besittning och därmed utestänga andra från att nyttja ytan har det inte karaktären av en undantagen upplåtelse av fastighet. Även i det fall hyresgästen garanteras tillgång till en arbetsplats eller yta menar HFD att eftersom det i medlemskapet även ingår andra tjänster så ska dessa tillhandahållanden anses jämställda. Mot bakgrund av att undantaget ska tolkas restriktivt menar HFD att tillhandahållandet därför i sin helhet är momspliktigt. 

Det medlemskap som HFD bedömde som undantaget från skatteplikt innebar, till skillnad från övriga medlemskap, att kunden får rätt till ett visst låsbart utrymme och därmed begränsas möjligheten för andra att nyttja samma yta. Här ansåg HFD att nyttjanderätten utgjorde det dominerande inslaget i tillhandahållandet, som därmed blir undantaget från skatteplikt.

KPMG:s kommentar

Avgörandena är av stort intresse och viktiga när det gäller hur fastighetsbegreppet ska tolkas ur momssynpunkt. 

HFD har i två tidigare avgöranden ansett att ett tillhandahållande av en tjänst som innebär att en kund får tillgång till ett avgränsat och särskilt anpassat utrymme i en datorhall för att förvara sin serverutrustning omfattas av undantaget från skatteplikt för uthyrning av fastighet. EU-domstolen har därefter i det ovan nämnda målet C-215/19 funnit att en fastighetstjänst typiskt sett innebär ett passivt ställande av en yta till förfogande.  Detta avgörande tillsammans med de principer om ”jämställda tillhandahållanden” som EU-domstolen utvecklat i Deutsche Bank (C-44/11) och som nu tillämpas av HFD innebär viktiga förtydliganden när det gäller att bestämma huruvida det är fråga om en undantagen fastighetstjänst eller inte. 

Avgörandena rörande coworking är viktigt för branschen eftersom företag framöver kommer att kunna erbjuda sina kunder en möjlighet att arbeta på ett sätt som ligger i tiden utan att drabbas av momskostnader. Även målet avseende co-location kommer ha stor betydelse för företag som driver datacenter eller funderar på att starta upp en verksamhet som tillhandahåller datacentertjänster eftersom det är verksamheter som inte sällan förutsätter stora investeringskostnader. 

Har du frågor om momshantering avseende fastigheter är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har specialistkunskaper och lång erfarenhet av momsfrågor inom fastighetsområdet och diskuterar gärna de frågor som är aktuella för just ert företag.

 

Susann Lundström
Indirect Tax
+46 70 268 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se
 

Marie Hedin
Indirect Tax
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.