OECD publicerar diskussionsutkast gällande transfer pricing-aspekter av finansiella transaktioner

OECD Public Discussion Draft on Financial Transactions

Utkastet är ett led i det fortsatta arbetet med Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) och siktar på att ge vägledning för prissättning av finansiella transaktioner.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

OECD har publicerat ett Public Discussion Draft on Financial Transactions [PDF 1,1 MB] som ett led i det fortsatta arbetet med Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Det mycket försenade utkastet förväntades redan under förra sommaren. Utkastet siktar på att ge vägledning för prissättning av finansiella transaktioner, vilka genom åren gett upphov till många meningsskiljaktigheter mellan skattemyndigheter och skattebetalare.


Diskussionsutkastet ger vägledning för prissättningen av vanliga koncerninterna finansiella transaktioner såsom lån, cash pools, hedging-transaktioner och garantier. Diskussionsutkastet ger även vägledning för transaktioner rörande captiveförsäkringar. Rapporten kritiserar flera vanliga tillvägagångssätt vid prissättningen av koncerninterna finansiella transaktioner. Sådana tillvägagångssätt skulle kunna avse användandet av koncernens genomsnittliga finansieringsränta och ränteofferter från banker vid prissättningen av lånetransaktioner. Den begränsar även användandet av bankers inlåningsränta vid prissättning av positivt saldo i koncerners cash pools.


Diskussionsutkastet trycker på vikten av att korrekt karaktärisera de finansiella transaktionerna innan en analys av prissättningen kan ske. I likhet med föregående BEPS-rapporter uttrycks i diskussionsutkastet vikten av att se bortom avtalsvillkoren. Istället bör samtliga ekonomiska omständigheter avseende transaktionen samt vilka realistiska alternativ som finns för parterna beaktas. Särskilt förklaras det i utkastet att företag med begränsad eller ingen kontroll över de finansiella riskerna vid koncerninterna finansiella transaktioner, inte ska ha rätt till en högre avkastning än en riskfri ränta.

KPMG:s kommentar

När rapporten är färdigställd kommer den utgöra en mycket omfattande vägledning gällande internprissättningen av finansiella transaktioner och den kommer minska osäkerheten för skattebetalarna. Rapporten kommer dock även förse skattemyndigheter med ett verktyg vid skatterevisioner, särskilt i de fall där det finns otillräcklig substans eller där affärsmässiga skäl saknas. Koncerner med koncerninterna finansiella transaktioner bör redan nu se över om deras finansiella koncerninterna struktur är förenlig med huvudprinciperna som presenteras av diskussionsutkastet.

Läs mer:
OECD:s pressmeddelande 2018-07-03

Engelsk version av artikeln


Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor gällande eventuella konsekvenser för er verksamhet.

Annika Lindström
annika.lindstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.