Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att personer som både direkt och indirekt äger aktier i ett fåmansföretag inte kan anses som utomstående med hänsyn till reglerna om ”samma eller likartad verksamhet”. Vid bedömningen har hänsyn tagits till risken för sådan inkomstomvandling som 3:12-reglerna har till syfte att förhindra. 

En avgörande fråga för beskattning av delägare som är verksamma i betydande omfattning i ett ägarlett företag är om deras andelar är kvalificerade andelar och de därmed omfattas av de s.k. 3:12-reglerna. I ett nytt förhandsbesked avseende utomståenderegeln har Skatterättsnämnden tagit ställning till en fråga om huruvida vissa individer kan betraktas som utomstående eller ej. 

Den så kallade utomståenderegeln tar sikte på situationer där minst 30 procent av andelarna innehas av ägare som är passiva, det vill säga inte är verksamma i betydande omfattning i företaget. I sådana situationer blir andelarna som innehas av delägare som är verksamma i bolaget bara kvalificerade om det finns särskilda skäl. Utgångspunkten är att ett större utomstående ägarintresse minskar incitamenten för ägare som är verksamma i betydande omfattning i bolaget att besluta om lägre beskattad utdelning i stället för att ta ut högre beskattad lön. I praktiken har det dock ofta blivit svårt att bedöma om regeln är tillämplig eller inte.

Omständigheter och frågorna till Skatterättsnämnden

Enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet fanns två indirekta fysiska delägare (A och B) i X AB (ett fåmansföretag) som var verksamma i betydande omfattning i X AB. A och B ägde sina aktier i X AB genom vardera ett eget aktiebolag (Ägarbolagen). Vidare fanns passiva ägare som direkt eller indirekt ägde aktier i X AB och som varken själva eller genom närstående varit verksamma i betydande omfattning i X AB.

En del av aktierna i X AB ägdes av Y AB som i sin tur ägdes av personer i en familj (Familjen F). Personer i Familjen F ägde även en del av aktierna X AB direkt som fysiska personer. Y AB hade förvärvat aktier i X AB bl.a. i samband med nyemissioner i X AB. Ingen av personerna i Familjen F var verksamma i betydande omfattning i X AB men de var verksamma i betydande omfattning i Y AB.

Den huvudsakliga frågan som förhandsbeskedet avsåg var huruvida aktierna i X AB som ägdes direkt och indirekt (genom Y AB) av Familjen F kunde anses ägas av utomstående vid en prövning av utomståenderegeln.

A och B ansåg att samtliga de aktier i X AB som ägdes direkt och indirekt av Familjen F skulle anses ägas av utomstående. Skatteverket ansåg å sin sida att varken aktierna som ägdes direkt av Familjen F eller aktierna som ägdes indirekt genom Y AB skulle anses ägas av utomstående.  

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden (SRN) anger i sin bedömning att det är av avgörande betydelse om Y AB ska anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” som X AB. I sin bedömning kommenterar SRN Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) tidigare avgörande, HFD 2023 ref. 11, som vi också uppmärksammat i tidigare TaxNews. SRN uttalande att till skillnad från den situation som prövades i HFD 2023 ref. 11, finns i den nu aktuella situationen även ett direkt ägande (i X AB) hos den krets av personer som ska beaktas vid prövningen av utomståenderegeln.

SRN uttalar vidare att vinstmedel från Y AB tillförts X AB och att inkomster (t.ex. utdelning) från X AB riskerar att inte beskattas enligt 3:12-regelverket hos Familjen F (avseende det direkta aktieinnehavet i X AB) om Y AB och X AB inte anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet”. Förenklat gäller enligt SRN att om Y AB och X AB ska anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” så kan Familjen F:s direkta och indirekta aktieinnehav i X AB inte anses ägt av utomstående.

Med hänsyn till risken för en sådan inkomstomvandling som 3:12-reglerna har till syfte att förhindra, ansåg SRN att Y AB och X AB skulle anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” och att Familjen F:s såväl direkta som indirekta aktieinnehav i X AB därför inte skulle anses ägas av utomstående. Detta torde också betyda att SRN indirekt menar att familjen F:s direktägda aktier i X AB är kvalificerade för dem.

Det fanns dock två skiljaktiga ledamöter i SRN som menade att såväl Familjen F:s direkta som indirekta aktieinnehav i X AB skulle anses ägas av utomstående. I sin bedömning hänvisade minoriteten till HFD 2023 ref. 11 och kommenterade att det var svårt att motivera att bedömningen gällande utomståenderegeln ska bli olika beroende av om passiva ägare enbart har ett indirekt aktieinnehav eller även ett direkt aktieinnehav. Minoriteten kommenterade också att HFD 2023 ref. 11 bör tolkas som att prövningen av vad som är ”samma eller likartad verksamhet” i viss mån är en annan vid tillämpning av utomståenderegeln enligt 57 kap 5 § IL jämfört med en prövning enligt 57 kap 4 § IL (som reglerar i vilka fall andelar ska omfattas av 3:12-reglerna generellt).  

KPMG:s kommentar

Utomståenderegeln har prövats i flera fall de senaste åren – bl.a. i målen HFD 2023 ref. 11 (se tidigare TaxNews) och i HFD 2021 ref. 40 (den s.k. Valedo-domen). Som framgår av dessa avgöranden leder utomståenderegeln ofta till svåra rättsliga bedömningsfrågor.

Utifrån hur det nya förhandsbeskedet motiveras kan det leda till ytterligare komplexitet gällande utomståenderegeln men även osäkerhet kring vidden av HFD 2023 ref. 11 och när utomståenderegeln kan tillämpas. Vi rekommenderar att aktieägare i fåmansföretag som har tillämpat utomståenderegeln tidigare eller som avser att tillämpa utomståenderegeln framöver, ser över sin situation i förhållande till det nya förhandsbeskedet. Ta gärna kontakt med oss om ni t.ex. vill diskutera kring er situation inför den kommande deklarationen för 2023. 

Vi vill i detta sammanhang också nämna att den nu pågående s.k. 3:12-utredningen har fått i uppdrag att analysera på vilket sätt bl.a. utomståenderegeln kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras (se tidigare TaxNews). Utredningen ska presenteras senast den 31 maj 2024 och vi kommer att återkomma med mer information kopplad till presentationen.  

Som vi kommenterat ovan leder utomståenderegeln ofta till flera och svåra rättsliga bedömningar där omständigheterna i varje enskilt fall måste beaktas. Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller vill diskutera med oss om vad som gäller i er situation.  


Läs mer:
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 februari 2024 (dnr 70-23/D)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.