Skatteverket föreslår krav på skattepolicy för statliga bolag och slår fast att skatt är en hållbarhetsfråga

SKV föreslår krav på skattepolicy för statliga bolag

Skatteverket har idag publicerat sin rapport avseende det uppdrag verket fick tidigare i år av Finansdepartementet om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning.

1000

Kontakt

Skatteverket har idag publicerat sin rapport avseende det uppdrag verket fick tidigare i år av Finansdepartementet om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning. Uppdraget har innefattat att beskriva det arbete Skatteverket idag bedriver kring frågan samt att föreslå åtgärder för hur arbetet kan förstärkas.

Vi har noga följt utvecklingen kring frågan att företag bör ha en skattepolicy och att företagsledningen ska diskutera skattepolicyfrågor. Skatteverkets rapport är i huvudsak i linje med vad vi förväntade oss. Skatteverket uppger att man vill undvika tvång och påtryckningar och ser hellre att arbetet med skattepolicyfrågor överlag sker på frivillig basis, med hjälp av bland annat olika stödjande åtgärder. Detta understryks av att man förtydligar att förekomsten av en skattepolicy inte kommer att påverka myndighetens riskbedömning eller användas vid urval för kontroll. Skatteverket indikerar att lämpliga stödjande åtgärder kan bestå i att det tas fram modeller för skattepolicies med olika ambitionsnivåer. Sådana modeller kan även inkludera hur policyerna implementeras; här nämns intern eller extern revision som exempel för att säkerställa uppföljning.

Däremot ska det särskilt noteras att Skatteverket föreslår att regeringen ger i uppdrag till statligt ägda företag och till statliga myndigheter med ägarintressen (till exempel AP-fonderna) att ta fram skattepolicy för dels sig själva och dels agera för att de bolag de har ägarintressen i tar fram skattepolicies som görs tillgängliga för allmänheten.

Intressant är även att Skatteverket förtydligar vad som avses då det refererar till skatt som en hållbarhetsfråga:


”Att företag ser skattepolicy som en hållbarhetsfråga innebär till exempel att hänsyn tas till de risker som är förknippade med skatteplanering och skatteupplägg. En risk kan vara att negativ uppmärksamhet i massmedia skadar företagets anseende. Även hur leverantörer och andra affärspartners hanterar sina skatter kan skada ett företags anseende. Att se skattepolicy som en hållbarhetsfråga kan ta sig uttryck i ställningstaganden som avgörs av styrelsen. Företagen kan välja att göra sina överväganden och ställningstaganden i skattepolicyn tillgängliga för allmänheten.”


Detta ligger i linje med hur Skatteverket tidigare uttalat sig i frågan, med undantaget att explicit fokus på kundledet är borttaget och fokus är på leverantörsledet.

Rapporten visar med tydlighet att Skatteverket ser skatt som en hållbarhetsfråga och sannolikt är att frågan kring skattepolicies, styrelsens ansvar i skattefrågor och transparens kring skatt kommer att fortsätta öka framöver. Vad vi förväntar oss i samband med detta är att bolag i ökande utsträckning får frågor från olika intressentgrupper kring skatt, inklusive ökade krav på transparens. KPMG publicerade nyligen en studie kring skatt och hållbarhet (PDF 165 KB) som visar att endast 14 procent av de största svenska börsnoterade bolagen har en publik skattepolicy i dagsläget.

Välkommen att kontakta oss om ni funderar på att ta fram en skattepolicy eller vill diskutera hur ert företag kan kommunicera kring skatt som en hållbarhetsfråga.

Läs mer
Skatteverkets rapport (PDF 235 KB)
 

Kontakt:

Josefin Gustavsson
Legal Services
+46 70 914 43 87
josefin.gustavsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.