Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt?

Om material från OECD och tolkning av svensk skatterätt

1000

Kontakt

Thomas Andersson

Head of Tax Disputes

KPMG i Sverige

E-post

Mot bakgrund av att skattefrågor har hamnat högre upp på den internationella politiska agendan, bl a inom ramen för OECD:s s k BEPS-projekt, kan det uppstå en ökad benägenhet att vid tolkningen av inhemska skatteregler söka ledning i material där de skattepolitiska målen uttrycks. I förlängningen kan detta medföra att Skatteverket och domstolarna i allt större utsträckning kommer att ställas inför frågor rörande materialets rättskällevärde.


En sådan typ av material är t ex olika dokument/riktlinjer från OECD och här kan frågan uppstå hur sådant material kan användas vid tolkning av svenska interna skatteregler (OECD:s riktlinjer för internprissättning, som används vid tillämpning av den s k korrigeringsregeln i 14 kap 19 § inkomstskattelagen, får anses ha någon form av särställning och behandlas inte i detta TaxNews).

Det finns redan i dag ett flertal domstolsavgöranden från underinstanserna (förvaltningsrätt och kammarrätt) där denna fråga har varit en central fråga i målet.


Frågan har även tagits upp av Högsta förvaltningsdomstolen i referatet HFD 2016 ref 23 [PDF 121 KB]. I rättsfallet anvisar HFD en metod för bedömningen av relevansen/värdet av OECD-material vid tolkningen av svenska interna skatteregler.


Rättsfallet föranleder funderingar kring bedömningar av vilket material som är relevant/korrekt tolkningsmaterial i det enskilda fallet. I praktiken kan detta leda till att det i skatteprocesser (såväl hos Skatteverket som hos domstolar) kan komma att åberopas material med oklart rättskällevärde, men som likväl måste hanteras och bemötas på ett korrekt sätt – något som inte sällan torde kräva argumentation som går utanför den normala rättskälleläran.


Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att man har förståelse och beredskap för att kunna bemöta argumentation som baseras på OECD-material.

I det senaste numret av Svensk skattetidning (8/2016) har Johan Rick, tidigare anställd och Head of Tax Disputes KPMG Sverige, skrivit en fördjupande artikel (pdf 65 kb) i ämnet som syftar till att, särskilt mot bakgrund av rättsfallet HFD 2016 ref 23 (pdf 121 kb), lägga fram vissa resonemang och funderingar kring användningen av material från OECD vid tolkningen av svensk intern skatterätt.


Välkommen att kontakta oss om ni vill diskutera ovanstående frågor eller andra processuella frågor.
 

Thomas Andersson
+46 70 930 07 78
thomas.andersson@kpmg.se


Läs mer om våra tjänster

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.