Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Riksdagen har idag fattat beslut i frågan och en skattereduktion blir verklighet i deklarationen för beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare för inventarier anskaffade under kalenderår 2021.

Skattereduktionen uppgår enligt den tillfälliga lagen till 3,9 procent av ett på visst sätt beräknat underlag och gäller såväl fysiska som juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet, om anskaffningen görs under 2021 och behålls viss tid. Reduktionen föreslås kunna göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

Enligt lagen ska skattereduktionen bygga på ett på särskilt sätt beräknat underlag. Underlaget är lika med anskaffningsvärdet för sådana inventarier som anges i 18 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen, dvs. maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk (inklusive vissa byggnads- och markinventarier). Immateriella rättigheter som behandlas som inventarier, dvs. patent, licenser, varumärken m m som är förvärvade från annan, ingår dock inte i underlaget.

Som ytterligare villkor för att inventarierna ska kunna ingå i underlaget gäller

  • att värdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och
  • att inventarierna har förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

I några fall ska inventarierna inte ingå i underlaget:

  • om utgiften för inventarierna får dras av omedelbart enligt inkomstskattelagen,
  • om annan skattereduktion getts för utgiften,
  • om försäkringsersättning lämnats för utgiften och
  • om inventarierna förvärvats från någon inom samma intressegemenskap (enligt en särskild definition) och använts för stadigvarande burk inom gemenskapen.

Särskilda bestämmelser har tagits fram för vissa inventarier som hyrs eller hyrts ut (inklusive vid finansiell leasing), övertagits vid fusion, m m.

Underlaget för skattereduktion omfattar vidare endast inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021 och som tillhör näringsverksamheten vid slutet av det första beskattningsår som skattereduktionen kan begäras.

Skattereduktionen ska göras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare, med viss möjlighet till användning senare år om den inte kan nyttjas det året.

För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår gäller skattereduktionen med andra ord för inventarier som anskaffas under 2021 och finns kvar t o m utgången av 2022.

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av det framräknade underlaget och reduktion kan göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Lagen träder i kraft 1 januari 2022.

KPMG:s kommentar

Den tillfälliga lagen är en välkommen möjlighet till skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021. Det finns dock viktiga undantag, såsom att immateriella rättigheter och att vissa inventarier som hyrs ut inte föreslås ge möjlighet till skattereduktion.

Vi står gärna till tjänst som bollplank kring vilka möjligheter reglerna kan komma att ge. 


Redovisningsaspekt – Redovisning av uppskjuten respektive aktuell skatt

När skattereduktionen nu har antagits av riksdagen och ett företag bedömer att man kommer att uppfylla villkoren bör företaget kunna redovisa en uppskjuten skattefordran och -intäkt enligt IFRS respektive K3 2021. Detta givet att de allmänna förutsättningarna i IFRS respektive K3 råder för att kunna aktivera en uppskjuten skattefordran. 2022 bokas den uppskjutna skattefordran bort och en uppskjuten skattekostnad redovisas, vidare redovisas en aktuell skattefordran och aktuell skatteintäkt. Även enligt K2 redovisas en aktuell skattefordran och aktuell skatteintäkt 2022, däremot redovisas ingen uppskjuten skatt, eftersom uppskjuten skatt inte får redovisas enligt K2.

Behöver ditt företag hjälp med att beräkna uppskjuten skattefordran eller önskar stöd i hur den ska bokföras så hör av er till oss. Vi har specialister som kan bistå.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss