Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

Tillfällig skattereduktion för inventarier

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag till skattereduktion för investeringar i inventarier. Bestämmelserna föreslås införas i en tillfällig lag. Sammanfattningsvis innebär förslaget att gör ni investeringar i inventarier 2021 kan ni få er skatt 2022 nedsatt med 3,9% av investeringsbeloppet.

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Regeringen offentliggjorde den 14 maj en lagrådsremiss (PDF 729 KB) med förslag till skattereduktion för investeringar i inventarier. Denna har varit väntad under en längre tid och förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Bestämmelserna föreslås införas i en tillfällig lag.

Skattereduktionen uppgår enligt förslaget till 3,9 procent av ett på visst sätt beräknat underlag och gäller såväl fysiska som juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet, om anskaffningen görs under 2021 och behålls viss tid. Reduktionen föreslås kunna göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Enligt lagförslaget ska skattereduktionen bygga på ett på särskilt sätt beräknat underlag. Underlaget är lika med anskaffningsvärdet för sådana inventarier som anges i 18 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen, dvs. maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk (inklusive vissa byggnads- och markinventarier). Immateriella rättigheter som behandlas som inventarier, dvs. patent, licenser, varumärken m m som är förvärvade från annan, ingår dock inte i underlaget.


Som ytterligare villkor för att inventarierna ska kunna ingå i underlaget gäller

  • att värdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och
  • att inventarierna har förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

I några fall ska inventarierna inte ingå i underlaget:

  • om utgiften för inventarierna får dras av omedelbart enligt inkomstskattelagen,
  • om annan skattereduktion getts för utgiften,
  • om försäkringsersättning lämnats för utgiften och
  • om inventarierna förvärvats från någon inom samma intressegemenskap (enligt en särskild definition) och använts för stadigvarande burk inom gemenskapen.

Särskilda bestämmelser föreslås för vissa inventarier som hyrs eller hyrts ut (inklusive vid finansiell leasing), övertagits vid fusion, m m

Underlaget för skattereduktion omfattar vidare endast inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021 och som tillhör näringsverksamheten vid slutet av det första beskattningsår som skattereduktionen kan begäras.

Skattereduktionen ska göras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare, med viss möjlighet till användning senare år om den inte kan nyttjas det året.

För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår gäller skattereduktionen med andra ord för inventarier som anskaffas under 2021 och finns kvar t o m utgången av 2022.

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av det framräknade underlaget och reduktion kan göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelserna gäller i inkomstslaget näringsverksamhet och omfattar såväl fysiska personer som aktiebolag och andra juridiska personer. Även svenska handelsbolag och utländska delägarbeskattade juridiska personer föreslås omfattas.

Skattereduktionen ska inte anses utgöra näringsbidrag i inkomstskattelagens mening, enligt en särskild bestämmelse som föreslås i den lagen. Särskilda regler föreslås också för hur skattereduktionen påverkar det s k spärrbeloppet vid avräkning av utländsk skatt.

Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

 

KPMG:s kommentar

Förslaget var väntat och innebär en välkommen möjlighet till skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021. Det finns dock viktiga undantag, såsom att immateriella rättigheter och att vissa inventarier som hyrs ut inte föreslås ge möjlighet till skattereduktion. Vi står gärna till tjänst som bollplank kring vilka möjligheter reglerna kan komma att ge. Reglerna är dock ännu endast förslag och det finns ännu inte någon proposition.

 

Anders Benktsson, Corporate Tax
+46 70 981 27 61, anders.benktsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.