Kammarrätten i Stockholm (mål nr 5095–20) har avgjort ett fastighetstaxeringsmål och därmed gett ett välkommet besked till fastighetsägare som riskerar att betala för hög fastighetsskatt. Fastigheter som är bebyggda med industribyggnader taxeras enligt en särskild värderingsmodell. I denna modell åsätts marken ett taxeringsvärde baserad på bl a markarealens storlek. Målet handlar om taxeringsvärde för tomtmark som inte nyttjas i sin helhet. Enligt gällande rätt ska värdet för den del av marken som inte är iordningställd för bebyggande och inte heller förväntas bli bebyggd inom överskådlig tid justeras (vilket benämns som justering för reservmark). 

– Vi har noterat att Skatteverket på senare år har blivit restriktiva när verket bedömt yrkanden om justering till följd av förekomsten av reservmark. Det bör noteras att den ändrade tolkningen inte grundas på ändrad lagstiftning, säger Rebaz Wahab ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp.

Skatteverket har bl a krävt att det ska vara fråga om minst ett flertal hektar mark som inte kan nyttjas. Detta krav har Skatteverket ställt även i aktuellt mål. Målet avhandlar en rad skatterättsliga och processuella frågor. Intressant för fastighetsägare är att Kammarrätten konstaterar att det inte finns något ”fastställt kriterium för hur stor en markyta behöver vara för att utgöra reservmark”.

– Jag rekommenderar ägare till såväl industrifastigheter som hyreshusenheter, som för närvarande är föremål för taxering, att göra en noggrann granskning av underlaget för fastighetstaxeringen. Vi har i många fall identifierat en rad omständigheter som resulterat i att fastighetsägare har betalat felaktiga och för höga skatter, säger Rebaz Wahab.

När KPMG granskat underlag industrifastigheter har vi funnit att vissa omständigheter inte har beaktats i taxeringarna. Detta gäller framförallt följande frågor: 
 • Klassificering av lokalarea och lokalslag 
 • Konstruktionsfel och byggskador m m 
 • Eftersatt underhåll eller behov av renovering m m
 • Kontamineringar i mark och saneringsansvar


Vad gäller hyreshusenheter som är föremål för taxering finns ännu tid att skicka in kompletteringar till Skatteverket. KPMG rekommenderar att fastighetsägarna bl a noggrant utreder fastighetstaxeringen vid framförallt följande fall: 

 • Annan byggnation än kontorshus (exempelvis fastigheter som är bebyggda med lager, p-hus, hotell m m) 
 • Hyresbestämning när fastighetsägaren eller närstående nyttjar lokalerna 
 • Area ovan mark 
 • Vakanta areor 
 • Icke marknadsmässig hyra  
 • Konstruktionsfel eller byggskador m m 
 • Eftersatt underhåll eller behov av renovering m m 
 • Kulturhistoriskt skydd m m

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss