Dom från EU-domstolen om momsavdrag i filialverksamhet

EU-dom: Momsavdrag i filialverksamhet

EU-domstolen har nyligen meddelat dom där frågan var hur momsavdrag för en blandad verksamhet ska bestämmas när ingående moms uppkommer i en etablering i ett land men helt eller delvis är hänförlig till verksamhet i en etablering i ett annat land.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i C-165/17, Morgan Stanley & Co International plc, där frågan var hur momsavdrag för en blandad verksamhet ska bestämmas när ingående moms uppkommer i en etablering i ett land men helt eller delvis är hänförlig till verksamhet i en etablering i ett annat land.

Att bestämma momsavdrag för verksamheter som är både momspliktiga och momsundantagna, s k blandad verksamhet, kan ofta vara förenat med osäkerhet. Än mer komplicerat kan det bli när momsavdrag ska bestämmas i en filialstruktur med blandad verksamhet. I en nyligen meddelad dom från EU-domstolen, C-165/17, Morgan Stanley & Co International plc, har detta nu prövats. De huvudsakliga frågorna som EU-domstolen besvarade avsåg hur momsavdrag för en blandad verksamhet skulle bestämmas när ingående moms uppkommit i en filial i ett EU-land, men den ingående momsen helt eller delvis var hänförlig till verksamhet i huvudkontoret som var etablerat i ett annat EU-land.

EU-domstolen konstaterar först att en filial och ett huvudkontor i en annan medlemsstat är samma beskattningsbara person. Detta innebär att ingående moms för kostnader som uppstår för en filial som kan kopplas till transaktioner som huvudkontoret har gjort, enligt EU-domstolen ska tas hänsyn till vid beräkningen av avdragsgill moms för filialen.

EU-domstolen finner att beräkningen av en omsättningsbaserad fördelningsgrund för avdragsrätten på kostnader som uppkommit för en filial men som uteslutande hänför sig till huvudkontorets transaktioner ska grundas enbart på huvudkontorets omsättning till den del denna är momspliktig.

Avdragsrätten för moms på s k allmänna omkostnader som avser både filialens verksamhet och huvudkontorets verksamhet ska bestämmas med beaktande på visst sätt av både filialens och huvudkontorets omsättning.

Huvudkontorets omsättning får dock endast beaktas om omsättningen också skulle medföra avdragsrätt enligt reglerna i det land där filialen är etablerad.

KPMG:s kommentar

Avgörandet är välkommet då frågan om momsavdrag i momsmässigt blandade verksamheter som bedrivs i olika länder genom filialetableringar är ett område som är behäftat med stor osäkerhet. Avgörandet är klargörande i flera avseenden och ger svar på vad som gäller i en situation med identiska förutsättningar. I vissa avseenden aktualiserar det dock ytterligare frågor, som till exempel sammansättningen av omsättningsbråket (s k pro rata). Vidare avhandlar domen inte heller andra aspekter som ofta aktualiseras för filialstrukturer, såsom momsavdrag när endera etableringen ingår i en momsgrupp eller på vilket sätt etablering utanför EU skulle kunna påverka bedömningen.

Hur momsavdrag beräknas i en filialstruktur bör kontinuerligt utvärderas. Utgången och motiveringen i Morgan Stanley-domen bör särskilt beaktas för verksamheter som har filialstruktur och som nu gör den årliga uppdateringen av sin beräkningsmetod för momsavdrag. Om ni har frågor kring hur denna dom kan påverka just er är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Pontus Fornell
+46 73 443 92 58
pontus.fornell@kpmg.se

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.