• 1000

I december 2023 kom en dom från Migrationsöverdomstolen, MIG 2023:18 (pdf, 83kB), avseende kravet på ”viss varaktighet” för inkomster baserade på anställning vid ansökningar om permanent uppehållstillstånd. Enligt den nya tolkningen kan en sökandes inkomst anses vara av en viss varaktighet om denne har varit anställd minst ett år eller om det finns sannolikhet, baserat på anställningshistoriken, att anställningen kommer att förnyas längre än ett år. Detta representerar en betydande förändring från Migrationsverkets tidigare ståndpunkt, som innebar att en individ skulle ha en anställning som varar minst 18 månader från beslutsdatum för att uppfylla kriteriet för ”viss varaktighet”. 

Bakgrund

År 2021 infördes en ändring i utlänningslagen kopplat till kravet för permanent uppehållstillstånd till sökandens förmåga att försörja sig själva. Förarbetet angav att detta krav endast uppfylls när inkomsten har en ”viss varaktighet”, och frånvaron av relevant praxis ledde till att Migrationsverket tolkade denna varaktighet antingen som permanent eller varande minst 18 månader från beslutsdatum. Den nya domen från Migrationsöverdomstolen ger klarhet om den nödvändiga anställningsperioden för permanenta uppehållstillstånd.

Fall prövat av Migrationsöverdomstolen

Det aktuella fallet involverade en doktorand som kom till Sverige 2017 genom familjeåterförening. Anställd sedan maj 2019 med årliga tidsbegränsade kontrakt ansökte sökanden om permanent uppehållstillstånd i juli 2021. Migrationsverket avslog dennes ansökan och hävdade att anställningen inte uppfyllde kravet på 18 månaders varaktighet. Migrationsdomstolen upphävde beslutet och beaktade de regelbundna förnyelserna och universitetets regler för anställning av doktorander. Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen. 

Domstolens beslut

Migrationsöverdomstolen fastställde först tillräckligheten av sökandens inkomst för att försörja sig själv. Domstolen behandlade sedan kravet på ”viss varaktighet” och drog paralleller med praxis MIG 2019:12 (pdf, 126 kB) för tillfälliga uppehållstillstånd baserade på familjeåterförening. Domstolen drog slutsatsen att samma tolkning borde tillämpas på både permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd och betonade vikten av flexibilitet och individuell bedömning. Med hänsyn till sökandens anställningshistorik och sannolikheten för förnyelse bedömde domstolen att sökanden hade visat kontinuerlig ekonomisk kapacitet under en förlängd period. Den övergripande bedömningen gynnade sökandens berättigande till permanent uppehållstillstånd. 

KPMG:s kommentar

KPMG välkomnar betydelsen av denna dom då den ger en klarhet i praxis om tolkningen av kravet på ”viss varaktighet” för permanent uppehållstillstånd.

Beslutet är särskilt fördelaktigt för personer med regelbundet förnyade anställningar och säkerställer rättslig förutsägbarhet och konsekvens. Denna nya praxis kan vara avgörande för pågående överklaganden i liknande ärenden som fått avslag på permanent uppehållstillstånd.

KPMG fortsätter att bevaka utvecklingen avseende de utmaningar som den nuvarande lagstiftningen innebär när det gäller permanenta uppehållstillstånd. Vi har särskilt noterat problem för medföljande barn som, efter att ha haft tillfälliga uppehållstillstånd som familjemedlemmar, stöter på hinder när de fyller 18 och betraktas som vuxna.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och ser detta som ett viktigt steg för att bedömningar ska göras på individuell basis.  

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.