OECD har publicerat tre rapporter inom internprissättningsområdet

OECD: Tre rapporter inom internprissättningsområdet

Rapporterna behandlar allokering till fasta driftställen, profit split-metoden samt hard-to-value intangibles.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

OECD publicerade nyligen tre rapporter inom internprissättningsområdet. Rapporterna behandlar allokering till fasta driftställen, profit split-metoden samt hard-to-value intangibles.


Allokering till fasta driftställen

Diskussionsutkastet ”Public Discussion Draft – BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments” behandlar särskilt fasta driftställen, som resulterar från Artikel 5(5) i OECD:s modellavtal. Detta inkluderar kommissionärsstrukturer vid försäljning av varor, försäljning av marknadsföringsutrymme via hemsidor online och upphandlingsstrukturer. Utkastet ger vidare vägledning för fasta driftställen, som uppstår som ett resultat av Artikel 5(4) enligt vilken sammanhängande affärsmässiga aktiviteter (eng. cohesive business operation) utgör fast driftsställe.


Profit split-metoden

Diskussionsutkastet ”Public Discussion Draft – BEPS Action 10 Revised Guidance on Profit Splits” innehåller information om hur profit split-metoden kan tillämpas och mer specifikt om vilka faktorer som gör att profit split metoden är den mest lämpliga metoden att använda.Dessutom innehåller diskussionsutkastet en vägledning om hur vinsten ska fördelas när man använder profit split metoden. Rapporten innehåller även några exempel för att förtydliga rapporten. OECD publicerade ett diskussionsutkast avseende profit split-metoden i juli 2016, som det reviderade utkastet nu ersätter.


Hard to value intangibles

Diskussionsutkastet ”Public discussion draft – BEPS Action 8 Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles” (HTVI) syftar till att lösa den subjektivitet som föreligger vid utvärderingen av värdet på HTVI-transaktioner. Den innehåller tre steg i) principerna som ska gälla vid implementeringen av HTVI-metoden ii) tre exempel vilka ska klargöra implementeringen av HTVI-metoden samt iii) samspelet mellan HTVI och MAP (Mutual Agreement Procedure). För att underlätta utvärderingen för skattemyndigheter har OCED i diskussionsutkastet konstaterat att utfallet av HTVI-överlåtelser efter transaktionen får användas som vägledning i utvärderingen av den i förväg utförda värderingen.


OECD har i profit split- samt HTVI-rapporterna uttryckligen angett att diskussionsutkasten inte utgör konsensusdokument utan avser att presentera förslag för analyser och kommentarer. För allokering till fasta driftställen är sista dag för att inkomma med kommentarer 15 september, för profit split-rapporten är sista dag för att inkomma med kommentarer 15 september medan det för HTVI är 30 juni som utgör sista dagen.


KPMG:s kommentar

KPMG välkomnar ytterligare vägledning avseende allokering till fasta driftställen samt prissättning av upplåtelse eller överlåtelse av immateriella tillgångar då dessa områden har medfört svåra tolkningsfrågor. Det är samtidigt intressant att OECD på flera av dessa områden har svårt att nå konsensus vilket kan innebära att rapporterna istället för att ge klarhet kan leda till ökad risk för dubbelbeskattning.


Läs mer


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.


Annika Lindström
annika.lindstrom@kpmg.se


Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.