Ställningstagande från Skatteverket om avdrag för utrangering av byggnad

Ställningstagande om avdrag för utrangering av byggnad

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande vad som avses med begreppet utrangering.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Enligt 19 kap 7 § Inkomstskattelagen framgår att om en byggnad utrangeras ska skattemässigt avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet för byggnaden som inte har dragits av tidigare. Den fråga som aktualiseras är därmed vad som avses med begreppet utrangering.

Skatteverket har i ett ställningstagande framfört att enligt deras bedömning avses med utrangering att en byggnad rivs eller totalförstörs genom t ex brand, jordskred eller översvämning. Vidare krävs enligt deras bedömning att byggnaden inte på något sätt, helt eller delvis, kan användas för något ändamål, varken nu eller i framtiden, av byggnadens ägare eller av någon annan. Skatteverket anser således att utrangeringsavdrag inte kan medges för byggnad eller del av byggnad som finns kvar men som inte längre används.

För att avdrag ska kunna medges synes Skatteverket också anse att utrangeringen måste vara så definitiv att inte någon del av byggnaden t ex bärande konstruktioner, kan användas i framtiden.

Vi kan konstatera att Skatteverkets ställningstagande inte överensstämmer med Kammarrättens i Stockholm dom den 27 september 2000 (mål nr 8639-1998) (PDF 109 KB), vilket även Skatteverket påtalar. Ställningstagandet överensstämmer inte heller med vår uppfattning på hur begreppet utrangering ska tolkas.

Tveka inte att höra av er till oss för en vidare diskussion.

Läs mer
Skatteverkets ställningstagande den 31 oktober 2016

Kontakt:
Carl Gudesjö
+46 8 723 97 93
carl.gudesjo@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.