• 1000

KPMG är ombud i ett mål avseende moms i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där HFD under årets näst sista vecka fattade beslut om att begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Målet rör omvärdering av beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader.

HFD vill att EU-domstolen ska besvara nedan två frågor.

  1. Är det förenligt med artiklarna 72 och 80 i mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att när ett moderbolag tillhandahåller sina dotterbolag tjänster av det slag som är aktuella i målet rör det sig alltid om unika tillhandahållanden vars marknadsvärde inte kan bestämmas genom en sådan jämförelse som föreskrivs i första stycket i artikel 72?

  2. Är det förenligt med artiklarna 72 och 80 i mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att ett moderbolags hela kostnadsmassa, inklusive kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader, utgör bolagets kostnad för de tjänster som tillhandahålls dess dotterbolag, när moderbolagets enda verksamhet består i aktiv förvaltning av dotterbolagen och bolaget har gjort avdrag för all ingående mervärdesskatt hänförlig till sina förvärv?

Kommentar från ombuden i målet

Frågan om omvärdering är betydelsefull för många företag och vi är därför positiva till att HFD inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Vår uppfattning är att det inte är förenligt med direktivet att tillämpa reglerna om omvärdering på det sätt som Skatteverket gör. Skatteverket anser genomgående att en koncernintern tjänst alltid är unik och att det därför saknas ett jämförbart tillhandahållande på den öppna marknaden. Skatteverkets principiella synsätt leder till en extensiv och rutinmässig tillämpning av omvärderingsreglerna vid tillhandahållande av tjänster mellan moderbolag och dotterbolag där de senare har begränsad eller ingen avdragsrätt. Konsekvensen av Skatteverkets synsätt rörande tjänsternas unika karaktär innebär att artikel 72.1 blir en nullitet i svensk rättstillämpning.

Vi ser med spänning fram emot EU-domstolens förhandsavgörande!

Ombud i målet är Marie Hedin, Partner, Indirect Tax och Jennifer van der Gronden, Senior Manager, Indirect Tax.

Läs mer
Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 27 december 2023, mål nr 3217-21, (PDF 440 KB) 
TaxNews nr 22, 2022: Oklart rättsläge kring koncerninterna tjänster ska prövas av HFD

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss