Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i ett mål där Skatteverket, med tillämpning av mervärdeskattelagens omvärderingsregler, har fastställt ett moderbolags beskattningsunderlag för tjänster till dotterbolag, till moderbolagets samtliga kostnader. 

Skatteverket ansåg i det aktuella fallet att de tjänster som tillhandahållits utgjorde en enda sammansatt koncernintern tjänst och att det saknades en jämförbar marknad vid prissättning av en sådan tjänst. Enligt myndigheten måste priset därför beräknas utifrån moderbolagets kostnader för tjänsten. Vid fastställandet av kostnaden, för att tillhandahålla tjänster till dotterbolag som saknar eller har begränsad avdragsrätt för moms, ska moderbolagets totala kostnadsmassa ingå i kalkylen. Detta oavsett om det i moderbolagets kostnadsmassa finns rena aktieägarkostnader. Utifrån denna princip tillämpades de så kallade omvärderingsreglerna för att öka moderbolagets beskattningsunderlag.

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att Skatteverket inte uppfyllt sin bevisbörda och att det därför saknades grund för att tillämpa omvärderingsreglerna. Skatteverket överklagade domen och Kammarrätten i Göteborg ansåg, till skillnad från förvaltningsrätten, att det fanns grund för att tillämpa omvärderingsreglerna och gick på Skatteverkets linje. Nu har HFD beviljat prövningstillstånd och ska ta ställning i frågan.  

KPMG:s kommentar

Frågan om beräkning av beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av tjänster inom en koncern är oerhört viktig för många koncerner med bolag som bedriver helt eller delvis momsbefriad verksamhet. Det är därför mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd i detta mål.

För närvarande är rättsläget är oklart. Skatteverket och kammarrätten anser att tjänster som tillhandahålls inom en koncern alltid utgör en enda sammansatt tjänst, oavsett vilka olika tillhandahållanden som ingår. För en sådan tjänst finns ingen jämförbar marknad menar Skatteverket och därmed ska priset på tjänsten fastställas utifrån kostnaden för att tillhandahålla tjänsten.

Av målet HFD 2014 ref. 40 framgår att det är Skatteverket som har bevisbördan för att ersättningen för en tillhandahållen tjänst är lägre än marknadsvärdet och det räcker att Skatteverket visar att ersättningen understiger kostnaden för att utföra tjänsten så har Skatteverket uppfyllt sin bevisbörda. Det som var extra intressant i målet var att kapital- och aktieägarkostnader exkluderas eftersom dessa inte ansågs vara nödvändiga för att tillhandahålla den specifika tjänsten. I motsats till HFD 2014 ref. 14, anser kammarrätten i det nu överklagade målet (mål nr 3386-19) att samtliga kostnader, inklusive aktieägarkostnader och kapitalanskaffningskostnader och där vissa förvärv dessutom varit undantagna från moms, ska inkluderas i beräkningen.

Vi ser fram emot att HFD skapar klarhet i vilka kostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget för olika typer av tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader.

Har du frågor om omvärdering och hur du ska agera, mot bakgrund av det än så länge oklara rättsläget, så kontakta oss.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss