• 1000

Som ägare i ett fåmansföretag har du möjlighet att skattefritt skänka en del av bolagets vinstmedel till en välgörenhetsorganisation, som i många fall inte behöver skatta för gåvan. En ideell organisation betalar inte skatt för pengagåvor om dessa kan användas för organisationens allmännyttiga ändamål. Detta gäller såklart även om du som privatperson gör en donation, men då har du förmodligen betalat skatt på en stor del av beloppet. Genom att i stället skänka din rätt till utdelning från ditt fåmansföretag, kommer gåvan att lämnas obeskattad direkt till organisationen.

Det är viktigt att genomföra en gåva av aktieutdelning från bolag enligt en bestämd ordning. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen från år 2023 fastställde tidigare praxis och bekräftade vår uppfattning, att ett beslut om aktieutdelning till en välgörenhetsorganisation inte kan göras direkt från aktiebolaget utan att delägarna till detta blir beskattade som om de själva fått utdelningen. Domstolen fastställde att en gåva från ett aktiebolag inte kan anses affärsmässigt motiverad, om den inte är en följd av bolagets verksamhet, med följden att samtliga delägare beskattades för utdelningen. 

Så här skänker du en del av bolagets vinstmedel till en välgörenhetsorganisation

För det första bör du kontakta organisationen för att höra om de kan ta emot en gåva. Detta gäller särskilt om beloppet som doneras är stort och mottagaren är en mindre stiftelse eller liknande. En stor penninggåva kan i värsta fall innebära att organisationen inte kan behålla sin status som skattebefriad på grund av att de inte har möjlighet att använda den för sitt ändamål under året.

Därefter behöver du formalisera gåvan genom att skriva ett gåvobrev samt låta styrelsen i bolaget utfärda aktiebrev med utdelningskupong, varav det senare överlämnas till organisationen. Enligt aktiebolagslagen är nämligen den som visar upp eller avlämnar en kupong eller något annat särskilt bevis som har getts ut av bolaget, behörig att ta emot vinstutdelning. Det är även viktigt att fundera över hur utdelningskupongen utformas, dvs om den ska gälla för en specifik utdelning eller mer generellt. Detta steg behöver genomföras innan du på bolagsstämman beslutar om utdelning, för att du inte ska bli beskattad för utdelningsbeloppet. Vi rekommenderar att du överlämnar gåvobrevet en vecka innan bolagsstämman.

Du kan lämna hela eller en del av rätten till kommande utdelning. Om endast utdelning ska ske för en andel av aktierna bör man i samband med utfärdandet av aktiebrev med tillhörande utdelningskupong se över att man i aktieboken har antalet aktieposter som överensstämmer med den tilltänkta utdelningen. När pengarna sedan överförs är det viktigt att de går direkt från företagets konto till organisationen, så att de inte betalas ut till dig eftersom detta kan leda till att du ändå blir beskattad.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att navigera rätt!

Läs mer 
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 april 2023 (mål nr 6077-22)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.