I en promemoria den 4 maj 2023 har regeringen föreslagit att försörjningskravet för
arbetskraftsinvandrare från och med den 1 oktober 2023 ska höjas till en nivå som motsvarar 80 procent av en svensk medianlön vilket motsvarar 26 560 kronor per månad, det innebär drygt en fördubbling från dagens lägsta krav på 13 000 kronor.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar varje år en genomsnittslön för varje yrke. Regeringen har som mål att införa ett försörjningskrav som motsvarar 80 procent av den medianlön som SCB publicerat för ett visst yrke. Enligt de senast tillgängliga uppgifterna från 2021 uppgick medianlönen till 33 200 kronor. 80 procent av den senast definierade medianlönen ska motsvara en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen, där bestämmelserna om arbetskraftsinvandring regleras. 

Störst påverkan bedöms förslaget få inom yrkesgrupper såsom köks- och restaurangpersonal, lokalvårdare och hemservicepersonal. Hotell- och restaurangbranschen bedöms också påverkas i stor utsträckning eftersom det är en bransch som anställer en hög andel arbetskraftsinvandrare och där lönenivåerna ligger lägre. 

Enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard utgör förslaget ett första steg i regeringens och Sverigedemokraternas arbete med att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Det framhålls att syftet med förslaget bland annat är att förhindra att systemet för arbetskraftsinvandring används för de lägst betalda yrkesgrupperna och inom yrken utan krav på längre utbildning. Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden bedöms enligt regeringen och Sverigedemokraterna stärkas genom att förslaget skulle motverka låglönekonkurrens och öka legitimiteten som helhet åt systemet med arbetskraftsinvandring. 

Förslaget förväntas leda till ökad förutsägbarhet inom arbetstillståndsprocessen eftersom försörjningskravet kommer vara mer precist än tidigare. Den medianlön som gällde vid tidpunkten för när ansökan lämnades in kommer ligga till grund för bedömningen av försörjningskravet. 

Förslaget riktar sig endast mot bestämmelserna om arbetskraftsinvandring enlighet med 6 kap. 2 § utlänningslagen, det vill säga reguljära arbetstillstånd och kommer omfatta individer som ansöker om arbetstillstånd för första gången såväl som dem som ansöker om förlängning av tidigare tillstånd. 

Personer som arbetar i Sverige enligt bestämmelserna om fri rörlighet inom EU, innehavare av EU-blåkort, arbetstagare som ansöker om eller har tillstånd enligt reglerna om företagsintern förflyttning (ICT) samt arbetstagare som ansöker om eller har tillstånd enligt reglerna om säsongsarbete omfattas inte av förslaget.

KPMG:s kommentar

Införandet av ett höjt försörjningskrav är väntat efter de diskussioner som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har fört gällande de ökade kraven inom arbetskraftsinvandring. Det föreslagna kravet på 26 260 kronor är dock lägre än det ursprungliga förslaget på 33 000 kronor som lagts fram i Tidöavtalet. 

Som regeringen även framhåller kommer införandet främst påverka yrkeskategorier utan eller med mindre krav på utbildning eftersom medianlönen inom de yrkesgrupperna är lägre. De flesta som vistas i Sverige med arbetstillstånd inom yrkeskategorier med krav på utbildning har en lön som överstiger det föreslagna försörjningskravet och skulle därför inte påverkas om förslaget blir verklighet.  

KPMG ser vidare att förslaget påverkar personer som har arbetstillstånd i Sverige idag och riskerar att inte möta det upparbetade lönenivån i eventuella förlängningsansökningar. Det är därför viktigt att se över vilka som kan komma att påverkas i kommande förlängningsansökningar. 

Vidare kommer de nya reglerna även påverka individers möjlighet att beviljas arbetstillstånd för deltidsarbete vilket i större utsträckning varit möjligt tidigare.

Den övergripande bilden är att förslaget är ett led för att fokusera på högutbildad arbetskraft vilket ligger i linje med andra förslag från regeringen och Sverigedemokraterna.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (PDF 270 KB)Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss