Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna.

1000

Kontakt

Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har idag meddelat bl a följande i ett pressmeddelande:

Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. När beskattning inte sker i Portugal ska den därför ske i Sverige.

Bakgrunden till ändringen i avtalet är de regler Portugal införde 2009, som gör det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Detta har varit möjligt utifrån hur skatteavtalet har varit formulerat, men var inte avsett när avtalet ingicks 2002. Omförhandlingen har skett på begäran av Sverige.

Avtalet ändras nu så att de pensionerna i fråga även får beskattas i staten de utbetalas ifrån. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige. Den nya bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder. I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige fr o m den dag då ändringprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske fr o m den 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske fr o m den 1 januari 2023.

Skatteavtalet uppdateras även i vissa andra avseenden. Det handlar främst om att möta nya internationella standarder som följer av det internationella projekt som under ledning av G20 och OECD har genomförts för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar, det så kallade BEPS-projektet.

KPMG:s kommentar

Detta är en betydande förändring som kommer innebära att många pensionärer som tidigare har kunnat undanta svenska pensionsinkomster från beskattning i Sverige i sin helhet kommer behöva börja betala svensk källskatt (tidpunkt beroende av nuvarande beskattning i Portugal). Detta innebär också att det blir avgörande att bryta väsentlig anknytning till Sverige för att kunna få beskattning om 25 % (istället för vanliga progressiva skattesatser) enligt reglerna om SINK - särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta. 

Personer som omfattas av ändringarna kan även se över villkoren i sina nuvarande pensionsplaner för att se hur utbetalningar före respektive efter påverkas att ändringsprotokollet träder ikraft 2020 (alternativt 2023). 

För att protokollet ska bli gällande måste det att lämnas till och godkännas av riksdagen. Vi bevakar givetvis den fortsatta utvecklingen noga.

Välkommen att höra av dig til oss om du har frågor avseende ovanstående ändring. Vi har mångårig erfarenhet av pensionsrådgivning till bolag och privatpersoner.

Johan Sander
+46 73 397 12 34
johan.sander@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.