Förslag om finansiell verksamhetsskatt

Förslag om finansiell verksamhetsskatt

Utredningen om skatt på finanssektorn har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Idag har den utredning som regeringen tillsatte i maj 2015, Utredningen om Skatt på finanssektorn, lagt fram sitt betänkande Skatt på finansiell verksamhet (PDF 3 MB) till regeringen. Betänkandet innehåller ett förslag om att införa en ny skatt på finanssektorn, en finansiell aktivitetsskatt.
 

Utredningen tillsattes under antagandet att den finansiella sektorn har en skattefördel jämfört med andra sektorer på grund av att finansiella tjänster undantas från moms. Utredningen har idag presenterat sitt förslag för regeringen i vilket det föreslås att en ny skatt, en finansiell verksamhetsskatt om 15 procent införs.


Vilka omfattas av skattskyldigheten?

Den finansiella verksamhetsskatten föreslås omfatta samtliga företag som i momshänseende utgör beskattningsbara personer vars omsättning i Sverige är undantagen från moms enligt 3 kap 9-10 §§ momslagen. Vidare omfattas företag som förvärvar finansiella tjänster från utlandet av skattskyldigheten.

För att bli skattskyldig till finansiell verksamhetsskatt måste ett företag dessutom vara skyldigt att betala sociala avgifter enligt socialavgiftslagen.

Förslaget innehåller inga beloppsmässiga minimigränser.

Förslaget innebär därför att den finansiella verksamhetsskatten får ett brett tillämpningsområde, då den avser att omfatta alla som producerar finansiella tjänster eller köper momsfria finansiella tjänster från utlandet. Förutom banker, försäkringsbolag, fondbolag och liknande bolag som huvudsakligen bedriver finansiell verksamhet kommer t ex även företag med egen treasury verksamhet, förmedlare av finansiella produkter liksom IT-bolag som tillhandahåller finansiella tjänster omfattas.

Offentliga aktörer omfattas också med undantag för Sveriges riksbank.
 

Vad blir underlaget för beräkning av skatten?

Skatten föreslås vara 15 procent och blir en slags extra löneskatt då underlaget för beräkningen av skattens storlek är de totala lönekostnaderna under beskattningsåret.
 

Ikraftträdande

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.
 

KPMG:s kommentar

Utredningens förslag följer det direktiv som utredningen fick och uppvisar flera likheter med den danska aktivitetsskatten (lönsumsavgift) som funnits sedan tidigt 1990-tal. Redan innan dagens offentliggörande har förslaget varit föremål för diskussion och debatt i media. Vi kan konstatera att det inte bara är företag under Finansinspektionens tillsyn som träffas av den förslagna finansskatten. För alla de företag som berörs är det hög tid att fundera på vad förslaget innebär och vilka konsekvenser det får om det blir verklighet. Intressant att notera att utredaren inte föreslår några tröskelvärden, utan att det i princip räcker med en momsfri finansiell tjänst för att bli skattskyldig till den nya skatten.

Det ska särskilt noteras att betänkandet innehåller ett flertal särskilda yttranden, en sorts reservationer till förslaget, från experter som deltagit i utredningen. Vi analyserar nu förslaget och de särskilda yttrandena vidare.

Vi kommer att presentera och kommentera utredningens förslag närmare på KPMG:s Stora Skattedag den 9 november.

Nästa steg i processen torde vara att förslaget skickas på remiss till olika remissinstanser. Synpunkter kan inlämnas även om man inte blir utsedd som remissinstans.

Har ditt företag frågor och funderingar redan nu, är ni välkomna att kontakta oss för en diskussion om vad förslaget skulle kunna innebära för just ert företag.

Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se
 


Läs mer
TaxNews nr 41, 2016: Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss
Om Financial Services Tax

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.