OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter

OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter

Som en del av BEPS-projektet som presenterades av OECD i oktober 2015, har alla OECD och G20-länder åtagit sig att genomföra country-by-country (CbC) rapportering (BEPS åtgärd 13) med rekommendationen att multinationella koncerner bör tillhandahålla viss information för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016. Den 29 juni 2016 presenterade OECD ytterligare vägledning för implementeringen av CbC-rapporteringen.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Rapportering i enlighet med CbC medför att multinationella koncerner, med en konsoliderad omsättning om minst 750 MEUR årligen, ska tillhandahålla information beträffande exempelvis intäkter, resultat före skatt, betald skatt och substans fördelad på de länder där de bedriver verksamhet. Syftet med informationen är att det blir möjligt för skattemyndigheterna att identifiera risker med internprissättning och andra skatterisker.


CbC-rapporteringen har implementerats via den nationella lagstiftningen i de flesta länder. Detta kombineras nu med att uppdatera den internationella ramen för internationellt utbyte av information mellan skattemyndigheter. CbC-rapporten ska lämnas in årligen av moderbolaget i koncernen till skattemyndigheten i moderbolagslandet, som sedan delar informationen med skattemyndigheter i andra länder där koncernen har verksamhet.


Den 29 juni har OECD levererat ytterligare vägledning för implementeringen av CbC-rapporteringen. Dessa riktlinjer fokuserar på:
 

  • Övergångsregler för CbC-rapportering för multinationella företag där moderbolagslandet inte kommer att kunna implementera lagstiftningen i tid (d v s för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016). Detta kallas "parent surrogate filing" som innebär att det är möjligt för moderbolag att göra en frivillig CbC-rapportering i moderbolagslandet även om inte lagstiftningen är på plats i år;

  • Guide om tillämning av CbC-rapportering för investeringsfonder och handelsbolag; och

  • Effekterna av valutafluktuationer kopplade till beloppströskeln om 750 MEUR för att lämna in CbC-rapport.


Du kan läsa mer om OECD Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting här.


KPMG:s kommentar

Moderbolaget av en internationell koncern med konsoliderad omsättning överstigande 750 MEUR ska lämna in en CbC-rapport inom 12 månader från utgången av räkenskapsåret, vilket innebär att den första tidsfristen att lämna in CbC-rapporten blir den 31 december 2017 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016.
 

CbC-rapporteringen utgör en väsentlig förändring av den finansiella och skattemässiga rapporteringen för stora multinationella koncerner. Multinationella koncerner med en konsoliderad omsättning om mer än 750 MEUR bör förbereda sig på det nya rapporteringskravet.


KPMG har assisterat ett antal kunder att förbereda sig för de nya reglerna. Assistansen har bland annat bestått av att förbereda och kontrollera vilken information som finns tillgänglig för att göra en CbC-rapportering för räkenskapsåret 2015. Fördelen med denna förberedelse är att multinationella företag kan identifiera potentiella områden för internprissättningsrisker och att granska prissättningen av koncerninterna transaktioner före utgången av räkenskapsåret 2016.


För svenska dotterbolag i multinationella koncerner med moderbolag utomlands, är det rekommenderat att ekonomiavdelningar i dotterbolag diskuterar de nya kraven med moderbolaget för att säkerställa att allt är på plats för att möta det nya rapporteringskravet. Detta är särskilt relevant i de fall där moderbolaget är beläget i ett land där övergångsreglerna för CbC-rapportering kan gälla (särskilt Japan, USA eller Schweiz).


Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om hur ert företag kan komma att påverkas gällande CbC-rapporteringen.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.