Regeringens förslag om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC

Förslag om nya regler för TP-dokumentation och CbC

Regeringen har nu lämnat en lagrådsremiss om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet till Lagrådet.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har nu lämnat en lagrådsremiss om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet till Lagrådet. Förslaget utgår från Skatteverkets tidigare redovisade promemoria, men innehåller en del justeringar. Regeringens förslag skiljer sig t ex vad gäller ikraftträdandet.

 

Regeringens förslag är att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 april 2017, till skillnad från promemorians förslag som var den 1 januari 2017.


Enligt regeringen ska land-för-land-rapporter lämnas första gången för räkenskapsår som har påbörjats efter den 31 december 2015. Underrättelse till Skatteverket om vilket företag som ska lämna land för-land-rapporten för en koncern får, när rapporten avser ett räkenskapsår som har avslutats före ikraftträdandet, lämnas senast den 30 april 2017. Vidare framgår att de nya bestämmelserna om internprissättningsdokumentation ska tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017.


Regeringen sammanfattar sitt förslag enligt följande:


I denna lagrådsremiss lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-landrapportering. I lagrådsremissen lämnas även förslag till genomförande av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering (DAC 4). Förslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering. Det föreslås att land-för-land-rapporter ska lämnas av multinationella koncerner med en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor och att de ska innehålla upplysningar som omfattar intäktsbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och ackumulerad inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, outdelad vinst och materiella anläggningstillgångar för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet.


Förslagen innebär också att reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard. Små och medelstora företag undantas från dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten utvidgas till att även omfatta svenska handelsbolag. Vidare ska även utländska juridiska personer som har fast driftställe i Sverige omfattas. Detsamma gäller svenska företags fasta driftställen utomlands.


Oväsentliga transaktioner undantas från dokumentationsskyldigheten, och transaktioner gentemot en motpart som understiger 5 miljoner kronor räknas alltid som oväsentliga.


Vi ska nu analysera förslaget närmare. Välkommen att höra av er om ni har några frågor.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.